Konfliktråd_forliksråd_bilde_

Av: Svein Roppestad

Forskjeller i behandling av sivile saker:

Konfliktråd

Forliksråd

Er gratis

Koster ca 1.300 kroner

Har lekmeklere med grunnopplæring

Består av tre lekdommere, ofte politikere

Innbygger kan ta kontakt på telefon

Innbygger sende inn skriftlig forliksklage

Krever samtykke fra partene

Det er møteplikt for partene

Det arrangeres som oftest separate formøter

Det arrangeres ikke separate formøter

Er ingen domsinstans

Kan avsi dom, hvis saken ikke er for vanskelig

Gir ikke grunnlag for tvangsfullbyrdelse

Forlik og dom kan tvangsfullbyrdes hos namsmann

Gir ikke rettsgrunnlag

Første skritt før sivil rettssak

Er kun meklingsinstans

Er både meklingsinstans og domstol

Kan involvere flere som er berørt

Kun for de som er direkte berørt

Det er ikke noen begrensning på hvor lenge et møte skal vare

Det er mange saker som skal behandles i samme møte

De fleste sakene dreier seg om mellommenneskelige konflikter

De fleste sakene dreier seg om uenighet om gjeld

Advokat kan ikke være tilstede

Advokat kan være tilstede

​Dette er konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater. Konfliktrådet har også ansvaret for de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjenopprette mellommenneskelige relasjoner eller gjøre opp for konkrete lovbrudd.Et møte i Konfliktrådet kan være meklingsmøte, stormøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte, oppfølgingsmøte eller andre møter.

Å være mekler er et verv som blir betalt på timesbasis. Konfliktrådene i Norge har til sammen drøyt 550 meklere. Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Oslo, og har det faglige og administrative ansvaret for ordningen. Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med ditt lokale konfliktråd.

Du kan melde inn saken din til konfliktrådet her.

Dette er forliksrådet

Forliksråd er første instans i rettssystemet. Et forliksråd er et kommunalt oppnevnt meglingsorgan bestående av tre lekdommere og tre varamedlemmer som velges av kommunestyret i den aktuelle kommunen hvert fjerde år. Det skal være ett forliksråd i hver kommune.

Forliksrådene behandler kun sivile saker – aldri straffesaker – og det avsier heller aldri dom i saker som det finner for vanskelige eller omfattende; slike saker sendes videre til en høyere rettsinstans, i første omgang tingretten.

Det foreligger adgang til å avsi dom i saker som man finner tilstrekkelig opplyst, eller der innklagede part ikke møter. Det er politi- og lensmannsetaten som har sekretariatene for forliksrådene, men forliksrådenes medlemmer skal fortsatt velges av kommunestyret og oppnevnes av Fylkesmannen.