Fotballvold

Fotballvold

Av Berit Hagen

Håvard B. Øvregård er rådgiver for verdiarbeid i Norges Idrettsforbund. Han forteller at norsk idrett er kommet ut med en veileder mot vold og trusler i idretten. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Norges Fotballforbund, Oslo idrettskrets og Politidirektoratet. Veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

-Idretten tar vold og trusler og håndtering av dette på alvor, poengterer Øvregård.

Håvard B. Øvregård
Håvard B. Øvregård

Konfliktrådet, en nyttig ressurs

-Jeg tenker at konfliktrådet kan bli en nyttig ressurs for idretten. Spesielt i saker som er politianmeldt og der påtalemyndigheten mener at den beste løsningen er å overføre straffesaken til behandling i konfliktrådet, sier Øvregård.

-I tillegg er det interessant å tenke seg at idrettslagene kan benytte konfliktrådet oftere i saker som omhandler unge under strafferettslig alder og i saker av mindre alvorlig karakter. Dette kan bli en styrke for idrettslaget. Det vil være en konsekvens selv om saken blir henlagt på grunn av at voldsutøver er under 15 år eller at saken er for «liten» til å anmeldes. Idrettslaget kan få hjelp til å håndtere disse sakene av konfliktrådet. Voldshendelsene blir ikke bare «glemt» og skjøvet bort.

Vold i idretten, vold i samfunnet

På idrettsforbundets sider står det at norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle» og at idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenlig med idrettsglede. Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette gjelder også vold og trusler.

Norges Fotballforbund rapporterer at det i 2019 ble registrert 100 saker fordelt på 91 kamper; 74 saker med vold og 26 saker med trusler. Så hvor mange lovbrudd og uakseptable  hendelser finnes det innen idretten i Norge hvert år? Norge har 11000 idrettslag i 55 særforbund og over 2 millioner medlemskap.

Norsk idrett speiler samfunnet. Det er vold i samfunnet og det vil finnes vold i idrettssammenheng. Derfor må idretten være sitt ansvar bevisst. Vold hører ikke hjemme i idretten, har idrettspresident Berit Kjøll uttalt.

-Det må finnes klare retningslinjer for behandling av vold og trusler som foregår i idretten, sier Øvregård.

-Vold og trusler skal alltid få en konsekvens. Kroppsskade og grove trusler skal alltid politianmeldes. Veilederen for håndtering av vold og trusler gir alle idrettslag råd om hvordan saker skal håndteres.  I tillegg til eventuell oppfølging fra politi og rettsvesen skal saker som gjelder vold og trusler alltid følges opp med reaksjon fra idretten.

En reaksjon, behandling i konfliktrådet?

Konfliktrådet har tiltak som gjenoppretter, ansvarlig gjør og bidrar til reintegrering og en ny start. Istedenfor tiltak i retning av kontroll med fare for stigmatisering og ytterligere utstøtelse.

Øvregård er ikke enig at behandling av en vold/trussel sak i idretten, kun skal få en reaksjon, og det er behandling i konfliktrådet.

-Vi er avhengig av at det blir reagert på uakseptable handlinger. Og idretten har sine retningslinjer for uakseptabel atferd. Selv om partene er enige om å møtes i konfliktrådet, må likevel idrettslagene ha sine retningslinjer om for eksempel utestengelser for uønsket atferd.

-Vi er ikke opptatt av straff og at noen blir satt utenfor, men det skal være en mulighet for utestengelse fra idretten når det er grenseoverskridende handlinger, fortsetter Håvard Øvregård.

-Saker med kroppsskade og grove trusler skal politianmeldes, i tillegg skal alltid disse sakene følges opp idrettslig, enten at idrettslaget gir reaksjoner eller at domsutvalget kan gi reaksjoner.

Konfliktråd og idrett må samarbeide mer

Men å se på muligheten for at idrettslagene skal bruke Konfliktrådet mer, er Øvregård enig i.

-Dette er noe vi må diskutere internt.  Jeg utfordrer derfor konfliktrådet til å lage en fakta artikkel til idrettsforbundet. Den må inneholde hvilke typer saker fra idretten konfliktrådet kan behandle, hvordan skal idrettslagene henvende seg direkte til konfliktrådet for råd og veiledning. Hvordan behandler konfliktrådet straffesaker, saker fra idretten som er politianmeldt, og hvordan behandler konfliktrådet saker av noe mindre alvorlig karakter og med saker der barn er under 15 år.