Greta Birkeland portrett

Av Berit Hagen

–  Det er utrolig bra at konfliktrådet kommer inn i fengselet og informerer aktivt om sitt tilbud. Det at innsatte får denne muligheten til samtaler med konfliktrådet, drøfte egen sak og muligheten for å gjennomføre en gjenopprettende prosess med en eller flere de ønsker å treffe, gir de innsatte en hjelp til å kunne «gjøre opp for seg» og få satt ord på den skammen mange innsatte har, sier Greta Birkeland.

Greta har erfaring som fengselsbetjent, vært med på å starte opp overgangsbolig og vært tilbakeføringskoordinator i «gamle» Kristiansand Fengsel. Hun har i dag hovedansvaret for avdelingen i Mandal, avdelingen på Evje og en overgangsbolig. 

Fengsel som fristed

Han virket fornøyd, den innsatte, som ønsket kontakt med konfliktrådet på servicetorget denne gangen. Han fikk svar på spørsmålet om muligheten for å få kontakt med «noen der ute» han gjerne skulle få sagt unnskyld til.

– Det er her inne jeg får anledning til å tenke, det er som et fristed for meg, uttrykte den innsatte i samtale med konfliktrådet.

For å komme til Agder Fengsel avdeling Mandal, må en ta av E39 rett før Mandal og kjøre innover til Tregde og forbi et feriesenter. Skiltet med Agder Fengsel er ikke kommet opp ennå. Men kanskje trengs ikke det skiltet. For noen kan fengslet faktisk oppleves som et fristed fra «livet der ute» og være et feriesenter.

Ansikt til ansikt-møter er viktige

– Jeg tenker at mange av de innsatte er preget av skam og anger over hva de har påført andre personer. Vi vet at både gjerningsmann og offer som regel profitterer dersom de klarer å møtes å få hjelp til en gjenopprettende prosess. Offeret får en oppreisning og frykt kan reduseres, gjerningsmannen får satt ord på skammen og en mulighet til å gjøre opp for seg. Den innsatte har som regel ikke de verktøyene som trengs for å få til denne dialogen ansikt til ansikt. Derfor er konfliktrådet en viktig aktør på servicetorget, sier Greta Birkeland.

 – Vi opplever også konfliktrådet som veldig profesjonelle, og vi er trygge på at meklerne har fått god opplæring i sin rolle. Samtidig opplever vi at de opptrer ikke-dømmende og empatiske uten å bli grenseløse, fortsetter Birkeland.

Servicetorg i norske fengsler

Det ble i 2011 opprettet stillinger som tilbakeføringskoordinatorer i norske fengsler. Tilbakeføringskoordinatorenes mandat var blant annet at de skulle opprette og drifte servicetorg i lukkede fengsler. Bakgrunnen for kravet om servicetorg var at de innsatte skulle få tilgang til eksterne tjenester som resten av befolkningen har. Minstekravet var at NAV skulle være en del av servicetorget sammen med Friomsorgen, som blant annet skulle informere de innsatte om alternative straffegjennomføringsformer.

– Tilbakeføringskoordinatorer har et overordnet ansvar for informasjon og samarbeidsavtaler med eksterne samarbeidspartnere, som blant annet NAV, kommuner, konfliktrådet og frivillige organisasjoner. Vi veileder kontaktbetjenter og drifter servicetorget som alle lukkede fengsler skal ha, forteller Birkeland.

– Men ellers står det enkelte fengsel veldig fritt til å invitere andre samarbeidspartnere inn. Vi hadde jo allerede et godt samarbeid med konfliktrådet Agder fra flere år tilbake, forteller Birkeland, derfor var det naturlig at de ble en del av Servicetorget også.

I Agder Fengsel avdeling Mandal, rullerer ca. 25 offentlige, private og ideelle organisasjoner på Servicetorget. Eksempler på deltakere på Servicetorget er kommunalt innbyggertorg, Gjeldsrådgiver, Røde kors, Konfliktrådet, NAV, Friomsorgen, Kirkens bymisjon / Gatejuristen, ulike offentlige og private rusinstitusjoner og flere andre.

Gjenopprettende prosesser i fengselet

I Retningslinjer til straffegjennomføringsloven står det blant annet i formålet §1-2:

«Kriminalomsorgen skal sørge for at domfelte gis god informasjon om tilbudet om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen. Kriminalomsorgens enheter skal opprette samarbeidsrutiner med aktuelle lokale konfliktråd for å ivareta sitt ansvar om å gi tilbud om gjenopprettende prosess. Ansatte i kriminalomsorgen skal være godt kjent med hva gjenopprettende prosesser er og hvordan konfliktrådene kan benyttes.»

– Det kan jeg si, sier Greta Birkeland, hos oss får i alle fall alle tilbud om informasjon og samtaler om og med konfliktrådet og muligheter for gjenopprettende prosesser. Men samtidig er det langt fra alle som benytter seg av tilbudet. Nå er jo vi et stort og nytt fengsel med mange nye ansatte og innsatte, kanskje burde vi ta en ny runde med informasjon på skolen i fengselet, de ulike arenaene i arbeidsbedriften, på avdelingene, for kontaktbetjentene og for ledelsen. Kanskje konfliktrådet rett og slett skulle ha noe kontortid her i Agder Fengsel!