Madsen, dansk
Karin Sten Madsen blant norske fjell

Av Espen Endresen, Konfliktrådet i Hordaland

Dette var budskapet fra danske Karin Sten Madsen da hun gjestet det norske Vestlandet med foredrag, workshops og samtaler med meklere og ulike fagmiljøer i konfliktrådets samarbeidskrets.  Felles tema for alle møtepunkter var konfliktrådsarbeid i alvorlige overgrepssaker. Er gjenopprettende prosess mulig i grove overgrepssaker? Og hva vil gjenoppretting i en slik sammenheng innebære?  Psykoterapeuten, med fortid som mekler i det danske konfliktrådet, og med lang yrkesmessig bakgrunn i arbeid med ofre for seksuelle overgrep, fikk blant annet møte statsadvokat, påtalejurister, familievoldskoordinatorer i politiet, og kriminalomsorgen til diskusjon om hva som er spesielt utfordrende med disse sakene, og om hvorfor og hvordan de kan egne seg for konfliktrådsbehandling.

Gi dem valgmulighet

Ikke bare har de domfelte i den enkelte sak en lovfestet rett, gjennom straffeprosessloven, til informasjon om muligheten for gjenopprettende prosess, men ifølge Madsen er det minst like viktig å gi ofrene denne informasjonen og gi dem deres egen valgmulighet. I følge Madsen vegrer ofte mange i hjelpeapparatet seg for å videreformidle informasjon om muligheten til å møte gjerningspersonen utenfor rettssystemet, av frykt for at et slikt møte kan virke retraumatiserende for offeret. Madsen viser til forskning på feltet der maktubalanse mellom partene, krenkelsens særlig sensitive karakter og manglende tiltro til lekmannsmeklere anføres fra hjelpeapparatet som noen av grunnene for å innta en beskyttende holdning i forhold til offeret og dermed ikke inkludere det i informasjonen om gjenopprettende prosesser.

Trenger svar

Men spør man derimot ofrene selv, slik det er blitt gjort i disse studiene forteller Madsen, er de ofte utilfredse med å ikke ha fått tilgang på informasjon og over å ikke ha fått muligheten til å bli hørt på sine synspunkter. Der det offentlige hjelpeapparatet ikke har ansett saken som egnet for gjenopprettende prosess har offeret selv i mange tilfeller gitt uttrykk for at prosessen var viktig og riktig for å komme videre i livet. Det handler ikke nødvendigvis om å møtes for å be om unnskyldning eller for å tilgi, men for å få et mulig svar på, og for å svare på, hvorfor overgrepet fant sted.

I følge Madsen kan det være med på å trygge ofrene og å gjøre dem bedre i stand til å fatte informerte beslutninger om gjenopprettende prosesser dersom det offentlige, for eksempel gjennom påtalemyndighetene, tar ansvar for å informere grundig om muligheten for å møte gjerningspersonen gjennom konfliktrådet. Hele prosessen, fra informasjonsgiving til de gjenopprettende møtene, krever en grundig og åpen tilnærming, og er svært tidkrevende for alle involverte; det handler om timing, tillit og trygge rammer.

Det er på ingen måte snakk om at noen skal tvinges til å møte sin overgriper sier Madsen, men heller det at ingen skal bli nektet muligheten til møtes dersom det er ønskelig for begge parter.

                                                                                                    www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut