Halvårstallene for konfliktrådene i Norge viser en økning fra fjoråret. 3876 saker hittil i år utgjør 421 flere saker enn på samme tid i fjor. Over halvparten av sakene omhandler vold, skadeverk, trusler, naskeri og nabokonflikter.Sakene fordeler seg på 2051 straffesaker og  1825 sivile saker.

Det har vært en kraftig økning i antall voldssaker fra 764 saker på samme tid i fjor, til 939 hittil i år. Også i lovbrudd med narkotika har det vært en stor økning fra 32 saker til124 saker. Økningen skyldes blant annet at konfliktrådet siden juli i fjor har hatt ansvaret for straffegjennomføring med ungdom under 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Hittil i år er 26 ungdommer idømt ungdomsstraff, mens 134 har fått reaksjonen ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

Andre tall fra inneværende år viser at det har vært en økning i antall trusselsaker og nabokonflikter, mens konfliktrådet har registrert færre saker som omhandler skadeverk og naskeri.

Noen har også behov for å snakke sammen etter voldtekt og andre seksuelle overgrep. Da kalles det tilrettelagte møter og ikke meklingsmøter. Saker innenfor seksualkriminalitet har økt til 53 saker, fra 20 saker på samme tid i fjor.

I alt har 4571 påklagede vært i konfliktrådet i 2015 – fordelt på 1329 kvinner og 3242 menn. Nesten tretti prosent av disse er i alderen fra 15-18 år.  

Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.                                        

 

Tips en venn Skriv ut