Ketil jpg
Ketil Leth-Olsen

Nasjonal KOG skal være en faglig forlengelse av de lokale koordineringsgruppene, men vil ha hovedfokus på systemnivå på et overordnet faglig nivå.  Her sitter nå to påtalejurister, to ungdomskoordinatorer fra konfliktrådet, en SLT-koordinator, en helsearbeider, en politietterforsker, en friomsorgsleder, en barnevernspedagog i tillegg til tre representanter fra Sekretariatet for konfliktrådene.

 

Nasjonal koordinator Ketil Leth-Olsen i konfliktrådet, peker på at nasjonal KOG er etablert ut fra behovet for et forpliktende og forutsigbart samarbeid.

-I tillegg til de gjenopprettende prosesser der ungdommene skal møte fornærmede og berørte i et ungdomsstormøte, er ungdomsoppfølging og ungdomsstraff avhengig av samarbeid både nasjonalt og lokalt. Vi trenger å bygge nettverk på flere plan, sier Leth-Olsen som sammen med Nasjonalt KOG arrangerer en erfaringskonferanse på Gardermoen 13. november – i regi av justisdepartementet.

Tverrfaglig samarbeid - det viktigste av alt

I en intern evalueringsrapport i 2016 beskrev de lokale konfliktrådene det tverrfaglige samarbeidet som det viktigste grunnlaget for suksess med unge lovbrytere. De fremhevet også KOG`s funksjon, som et viktig forum for å kvalitetssikre en god og adekvat straffegjennomføring.

«Vi har et utrolig godt samarbeid med politiet, en fantastisk forebyggende koordinator, vi har politi i samtlige team. Ellers så kan det varierer fra kommune til kommune. Noen er god på barnevern – mens i andre kommuner stiller de litt lengre bak. Barnevern er med på de fleste team, skolene er viktige aktører og de samarbeider godt med politiet.»

- Det var to hovedutfordringer som var gjennomgående ved mange konfliktråd, sier Leth-Olsen. Barnevernet fikk variable tilbakemeldinger. Dette handlet ofte om kapasitet, mangel på tilgjengelige tiltak eller – unntaksvis - vilje til å delta i en straffereaksjon. At ikke KOG er lovfestet, gjør at det kan være vanskelig å argumenterer for at samarbeidspartnere skal delta i koordineringsgruppen.

 På konferansen i november er mange av representantene fra de lokale koordineringsgruppene invitert. I følge Leth-Olsen vil dette være en gylden mulighet til å presentere en felles praksis, dele erfaringer og ikke minst utvide et viktig tverrfaglig nettverk.

 

                                                             www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut