Voldssaker preger statistikken til konfliktrådene fra 2013. Landets 22 konfliktråd har i løpet av fjoråret mottatt til sammen 7256 saker – og av disse dreier 1600 saker seg om voldshandlinger som slåsskamper, slag og spark.

Den nest største sakskategorien er krenkelser, trusler og mobbing. 1076 slike saker ble meldt inn i fjor, noe som er en økning fra 1018 saker året før. Erfaring viser at personlige møter ofte fører til ansvarliggjøring, forståelse og dermed avtale partene imellom. Avtalene som inngås i konfliktrådet dreier seg om økonomisk erstatning, arbeid som skal utføres eller at partene snakker sammen og inngår en forsoningsavtale.

Samlet sett har det vært en nedgang i antall saker til konfliktrådene fra 7920 saker  i 2012 til 7256 i fjor. Selv om voldssaker er den største kategorien, har det også vært en nedgang her fra 1710 saker i 2012 mot 1600 i 2013.

Bildet av konfliktrådet som en meklingsinstans for barn og ungdom som tas i naskeri har forandret seg. De siste årene har det vært en sammenhengene nedgang i naskerisaker – en tendens som ser ut til å fortsette. 869 naskerisaker ble registrert i 2012, mot 704 i 2013.

Konfliktrådet legger vekt på kort behandlingstid ut fra erfaring om at konfliktløsning på et tidlig tidspunkt  kan hjelpe enkeltmennesker og forebygge kriminalitet. 600 meklere over hele landet sørger for at behandlingstiden fra saken meldes inn – til meklingsmøtet holdes, sjelden er lengre enn to-tre uker.

Fjorårets sakstall er fordelt på 3658 straffesaker og 3598 sivile saker. I sistnevnte kategori finnes nærmiljø-konflikter som det var 615 saker av i fjor – vesentlig nabokonflikter som går på klager om støy, trær, fellesområder med mer.

Meklingsmøtet fokuserer på handlingen som er gjort, konsekvensene for andre og hva som skal til for å reparere skaden.

Tips en venn Skriv ut