-Gjennom de 16 millionene som ble øremerket på fjorårets budsjett til ungdomsreaksjonene, har vi styrket arbeidet med unge lovbrytere for å hindre videre kriminalitet. Det er positivt at påtalemyndigheten og domstolen ser verdien av disse reaksjonene, sier Christine Wilberg, direktør for konfliktrådene i Norge. Antall ungdomsstraffer har økt til 71 i 2019 fra 54 året før. 448 ungdommer har fått ungdomsoppfølging, som er en svak nedgang fra 2018 da 472 fikk denne reaksjonen. Siden iverksettelsen i 2014 er 269 idømt ungdomsstraff, mens 1984 har fått ungdomsoppfølging.

-Til tross for økningen i ungdomsstraffer, ser vi fremdeles store ulikheter mellom politidistriktene i bruken av ungdomsreaksjonene. Vi er opptatt av at ungdommene skal få de samme mulighetene uavhengig av hvor i landet de bor. Vi trenger derfor enda tettere dialog med politiet, sier Wilberg som er fornøyd med at 68 prosent av ungdommen har fullført straffen siden dette er ungdommer som står i krevende livssituasjoner.

 Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging omhandler unge lovbrytere fra 15-18 år som trenger tett oppfølging over tid. Det er viktig at ungdommen opplever at lovbruddet får umiddelbare konsekvenser. Konfliktrådet har i 2019 redusert tidsbruken fra mottak av saken til straffegjennomføringen er i gang. Gjennomsnittet er nå 68 dager i stedet for 76 året før.

Konfliktrådets virksomhet bygger på gjenopprettende prosesser som legger til rette for at partene og andre som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt, møtes ansikt til ansikt. Møtet har fokus på ansvar og konsekvenser. I 2019 ble det inngått nærmere 2 300 avtaler. 

I tillegg til vold og trusler utgjør økonomiske konflikter 10,7 prosent av samlet sakstall (747 saker), nabokonflikter 9 prosent (627) naskeri 8,2 prosent (572) og krenkelser 7,1 prosent (496). Det samlede sakstallet i 2019 viser en nedgang på seks prosent sammenliknet med året før.

I løpet av 2019 er Konfliktrådet organisert etter samme geografisk inndeling som politidistriktene i Norge. Fra 22 til 12 konfliktråd, samtidig som samtlige 22 kontorer er opprettholdt med samme geografisk plassering og tilgjengelighet for publikum

 Konfliktrådene i Norge har 550 meklere over hele landet.

 

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Gro Jørgensen   mobil 918 84 571      gro.jorgensen@konfliktraadet.no

Direktør Christine Wilberg  mobil 913 29 433               christine.wilberg@konfliktraadet.no