Ungdom fra 15-18 år som har begått kriminalitet og som trenger tett oppfølging over tid, kan få ungdomsoppfølging. Ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet kan ungdommen få ungdomsstraff. Straffen består av et ungdomsstormøte hvor ungdommen møter fornærmet hvis fornærmede ønsker det, en ungdomsplan med tiltak ungdommen må gjennomføre, samt et oppfølgingsteam som følger ungdommen tett i gjennomføringsperioden.

-Det er bra at de nye straffereaksjonene benyttes i økende grad, og at påtalemyndigheten og domstolen ser verdien av disse reaksjonene. Gjennom ungdomsstraff og ungdomsoppfølging må den unge lovbryteren ta ansvar for konsekvensene av sine straffbare handlinger. Den enkelte gis tverrfaglig oppfølging ut fra sitt særskilte behov. Dette er ofte ungdommer med store utfordringer i livet som trenger «sosiale» murer i stedet for fengselsmurer, sier Sigrid Bay, konstituert direktør for konfliktrådene i Norge.

Siden iverksettelsen i juli 2014 er 198 idømt ungdomsstraff og 1495 har fått ungdomsoppfølging. Narkotika, vold, trusler og seksuallovbrudd utgjør hoveddelen av lovbruddene. I årets statsbudsjett ble konfliktrådet styrket med 16 millioner for å bekjempe ungdomskriminalitet. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan dermed bli et enda bedre og viktigere virkemiddel for å hjelpe unge lovbryter til en framtid uten kriminalitet

Konfliktrådene i Norge behandler både straffesaker og sivile saker. Totalt i 2018 har konfliktrådene mottatt 7864 saker, – fordelt på 3560 straffesaker, 3729 sivile saker, 527 ungdomsstraff/ungdomsoppfølgingssaker og 48 under kategorien oppfølging i konfliktråd. Dette er økning fra året før på to prosent. (7709 saker).

En lovbryter kan registreres for flere lovbrudd/forhold. Vold utgjør den største sakskategorien på 32 prosent. Forholdene omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner. Konfliktrådene legger til rette for møter mellom lovbryter og fornærmet.

Forskning viser at et møte med lovbryteren, kan bety at offeret får bearbeidet hendelsen og redusert angsten. Nye lovbrudd kan forhindres ved at gjerningspersonen blir konfrontert med konsekvensene av handlingen.

Etter vold følger sakskategoriene trusler (719 forhold), økonomiske konflikter (736) og skadeverk (614). Foruten ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, opplever konfliktrådene størst økning når det gjelder saker om bildedeling og digital mobbing: En økning fra 377 forhold i 2017 til 471 i 2018.

Nærmiljøkonflikter ligger stabilt med 737 saker i 2018. Konfliktene dreier seg ofte om støy, trær og bruk av fellesarealer. Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

 

Kontakt:

Dersom dere ønsker kommentar fra konstituert direktør Sigrid Bay, ta kontakt med

informasjonssjef Gro Jørgensen    mobil 918 84 571  gro.jorgensen@konfliktraadet.no   

www.konfliktraadet.no

 

 

 

 .