Konfliktrådene i Norge har mottatt 4115 saker i første halvår av 2017. Det er positivt at halvårstallet viser en økning på fire prosent fra samme tid i fjor, men foruroligende at tallene viser store ulikheter mellom våre 19 konfliktråd i forhold til saker som blir overført fra politi/påtalemyndighet.

-Sett fra et rettighetsperspektiv er det bekymringsfullt at ikke like lovbrudd gis lik reaksjon landet over, sier direktør i konfliktrådet Lise Sannerud. Hvorvidt en lovbryter får saken sin avgjort i konfliktrådet ser ut til å avhenge mer av hvor du bor i landet – enn lovbruddets art. Problemstillingen med ulik praksis vil bli fulgt opp med samarbeidspartnere som Riksadvokaten og Politidirektoratet i tiden som kommer.

Halvårstallene viser en fordeling på 1991 straffesaker og 1914 sivile saker. Ved siden av saker som kommer fra politiet, er konfliktrådet et lavterskeltilbud hvor innbyggerne selv kan melde inn konflikter de ønsker å få meklet. I år, som tidligere år, utgjør voldssaker den største sakskategorien med 871 saker. Dette omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner.  Den største økning fra samme tid i fjor er skadeverk (fra 337 til 459) og økonomiske konflikter (fra 307 til 343 saker). Antall nabokonflikter holder seg stabilt – og utgjør 323 saker hittil i 2017.

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.  Reaksjonene består  av ungdomsstormøte, ungdomsplan og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i straffeperioden. Ved utgangen av juni 2017 har 14 ungdommer fått ungdomsstraff, mens 185 har fått ungdomsoppfølging.

Siden iverksettelsen i juli 2014 har i alt 119 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff og 843 ungdommer har fått ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

4784 påklagede har fått sin sak behandlet i konfliktrådet hittil i år. Det er langt flere menn (3546) enn kvinner (1238). Uansett kjønn så utgjør aldersgruppen 15-18 år den største gruppen.

Norge har 19 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Gro Jørgensen   mobil 918 84 571      gro.jorgensen@konfliktraadet.no

Direktør Lise Sannerud  mobil 970 81 822   lise.sannerud@konfliktraadet.no

                                                                              www. konfliktraadet.no