Jan 2021 Christine Wilberg

Færre politianmeldelser som følge av pandemien, er opplagt årsaken til noe av nedgangen i antall saker. Likevel er det bekymringsfullt at utviklingen fra tidligere år med færre straffesaker fra politiet fortsetter. Erfaring viser at det å få sin sak til behandling i Konfliktrådet er en trygg og ofte tillitsskapende måte å bearbeide hendelsen på og komme seg videre i livet.

- I møtet mellom parter fokuseres det på hvilke konsekvenser den straffbare handlingen har fått for fornærmede, og hva som må til for å gjenopprette skadene som har skjedd, enten det gjelder økonomisk erstatning eller mellommenneskelige forhold. Det er et stort potensial for flere saker til Konfliktrådet, og vi vil invitere Politidirektoratet og Riksadvokaten til et samarbeid for å sikre at flere skal få saken sin til behandling i Konfliktrådet, sier direktør Christine Wilberg.

Vold dominerer

1260 voldssaker er meldt inn i løpet av 2020, og utgjør dermed 23 prosent av saksstatistikken. 290 av sakene omhandler vold i nære relasjoner, noe som er en økning fra tidligere år. Andre større sakskategorier er økonomiske konflikter/kriminalitet med 594 saker, tyveri 528, skadeverk 454 saker, nabokonflikter 418 saker, trusler 307 og hensynsløs adferd 290 saker.

2020 vært et krevende år der utbruddet av Covid19 gjorde at konfliktrådene iverksatte mekling via ulike digitale plattformer, allerede to uker etter nedstengingen. I alt – både fysisk og digitalt – har det vært avholdt 2378 meklingsmøter i løpet av 2020.

Ekstra sårbar ungdom

61 ungdommer ble idømt ungdomsstraff, mens 451 har fått ungdomsoppfølging. De hyppigste lovbruddene dreier seg om trusler, vold, seksuallovbrudd og narkotika.   

Konfliktrådet har ansvaret for straffegjennomføring for ungdom. At kommunal- og statlig sektor i perioder har stengt ned mange av tiltakene som benyttes for å snu en negativ utvikling hos ungdommen, er noe som har gjort oppfølgingen særlig krevende og påvirket både oppstart og innhold i straffegjennomføringen. Redusert undervisningstilbud og helsehjelp har vært blant de fremste utfordringene.

Direktør Christine Wilberg påpeker at en ny rapport fra Konfliktrådet og Riksadvokaten viser at det er ulik praksis i politidistriktene og hos domstolen for overføring av ungdomssaker til konfliktrådene.

-Konfliktrådet mener det er bekymringsfullt at ikke like lovbrudd gis lik reaksjon landet over. Vi ser fram til å samarbeide videre med Riksadvokaten om en bedre og likere praksis i disse sakene, sier Christine Wilberg.

Konfliktrådet har 12 konfliktråd med ca. 550 meklere.