Det har vært en fordobling av antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff. Det viser halvårstallene fra konfliktrådet – sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

– I et forebyggende perspektiv er det gledelig at ungdomsstraffen benyttes i økende grad. Vi vet at ungdomsstraff virker for mange og at de når målet om et liv uten kriminalitet, sier Lise Sannerud, direktør i konfliktrådet.

Konfliktrådene i Norge har mottatt 4100 saker hittil i år, som er samme nivå som i fjor (4115). Det har vært en økning i sivile saker med 12 prosent, som betyr at flere oppdager konfliktrådet som en gratis, rask og nyttig meklingsinstans for ulike konflikter.

Det sendes færre saker til konfliktrådet fra politiet. Halvårstallene viser en nedgang på åtte prosent.

-Det er viktig at egnede saker sendes til konfliktrådet. Vi tilrettelegger for et møte mellom lovbryter og fornærmede der det fokuseres på hvilke konsekvenser lovbruddet har hatt for de som er involvert, og der lovbryter må ta ansvar. Slike møter kan ha en forebyggende effekt, sier Sannerud.  

Det er store ulikheter mellom antall saker som overføres fra politi/påtale til de 22 konfliktrådene. Det kan bety at rettighetsperspektivet om at likt lovbrudd skal ha lik reaksjon landet over, ikke blir oppfylt. Politiet og konfliktrådet har sammen startet et arbeid for å få til en likere praksis ved oversendelse av saker.

Ungdom mellom 15-18 år som har begått alvorlig kriminalitet og som trenger tett oppfølging over tid, kan idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Reaksjonene innebærer tett oppfølging av den enkelte ungdom – der det blant annet utarbeides en individuell plan som ungdommen må innfri.  Ved utgangen av juni 2018 har 29 ungdommer får ungdomsstraff (14 i første halvår av 2017) mens 210 har fått ungdomsoppfølging (185).

Siden iverksettelsen i 2014 har 173 ungdommer fått ungdomsstraff og 1245 ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.   

Det har vært en markert økning i antall krenkelser som omfatter mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilde og tekst – fra 184 saker i juni i fjor til 262 saker hittil i år. Det har også vært en økning i saker som omhandler narkotika og nærmiljøkonflikter/nabokonflikter og annen vinningskriminalitet, mens det er færre saker som omhandler naskeri, skadeverk og trusler. Antall voldssaker kan også vise til en liten nedgang, men er likevel den desidert største kategorien. Med 848 saker hittil i år, utgjør voldssaker 1/4 del av alle sakene.

Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

 

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Gro Jørgensen   mobil 918 84 571      gro.jorgensen@konfliktraadet.no

Direktør Lise Sannerud  mobil 970 81 822   lise.sannerud@konfliktraadet.no

      

                                                    www. konfliktraadet.no