Med! Eller? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement til straff

Konfliktråd i voldssaker (NR-rapport nr. 14/2009) På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Nordlandsforskning i 2009 en undersøkelse der oppdraget var å se på virkninger av konfliktrådsmøter i saker med alvorlig personkrenkende handlinger, vold og trusler. Forskerne intervjuet deltakere og var tilstede på flere meklingsmøter. Resultatet viser at et møte mellom offer og gjerningsperson i voldssaker har en positiv effekt. 340 deltakere i straffesaker svarer at møtene har bidratt til bedring av forholdet mellom partene og møtet har vært et viktig ledd i prosessen med å få lagt hendelsene bak seg. Mange ofre for vold i nære relasjoner uttrykker tilfredshet over å slippe påkjenningen det kan være, å gå gjennom det ordinære strafferettslige systemet. Over 90 % av deltakerne opplevde å bli rettferdig behandlet i møtet, og opplevde at motparten ble rettferdig behandlet. Kun fem av deltakere vil ikke anbefale konfliktråd til andre. ”Datamaterialet indikerer at de løftene som gjenopprettende rett bærer i stor grad innfris, og at konfliktrådet er en ordning verd å satse på" står det i sluttrapporten som du kan lese i sin helhet her:

 

Vold i nære relasjoner

Konfliktråd har blitt prøvd ut i konflikter som omhandler vold i nære relasjoner. Etter forhåndssamtaler og forberedelser, tilby konfliktrådet samtaler der familiemedlemmer får snakke sammen i regi av konfliktrådet. Møtene kalles ikke mekling, men tilrettelagte samtaler. Prosjektene var en del av Stoltenberg II - regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner – ”Vendepunkt.”

Tiltaket «Familievold, Forsoning og Forebygging» ble prøvd ut i regi av Konfliktrådet  i Sør-Trøndelag  fra 2008. Konfliktrådet er en arena hvor fornærmede kan møte nåværende eller tidligere partner etter å ha opplevd vold, trusler og trakassering. Mange kan ha behov for å snakke med vedkommende om det som har skjedd og formidle hvordan dette har vært. Andre kan ha behov for å gjøre avtaler rundt praktiske forhold eller formidle at forholdet er over. Et viktig spørsmål vil være, hva som skal til for at vold ikke skal gjenta seg. Konfliktrådet kan også følge opp partene over kortere eller lengre tidsrom. Konfliktrådet har et spesielt fokus på barn som er vitne til vold.

Prosjektet ble evaluert av NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Justis og Politidepartementet høsten 2010.  Evalueringsrapporten kan du lese her:

Tiltaket «Å legge til rette for samtaler mellom voldsoffer og utøver når som helst i  straffesakskjeden» ble prøvd ut i regi av Konfliktrådet i Østfold, og ble deretter en del av konfliktrådets ordinære tilbud. Målet er og har vært, å tilrettelegge for dialog i saker som omhandlet vold og hvor partene var i nær relasjon til hverandre. Samtalene skulle skje på et egnet tidspunkt i straffesakskjeden. Det er behovet og ønsket fra partene som er avgjørende for når et eventuelt møte blir holdt - ikke om saken er under etterforskning, om voldsutøveren er i varetekt eller om rettssaken er avsluttet.

Tiltaket  «Tilrettelagte samtaler i saker hvor det er ilagt besøksforbud» ble prøvd ut i regi av Konfliktrådet i Oslo og Akershus sammen med Asker og Bærum politidistrikt. I dag er det en del av konfliktrådets ordinære tilbud. Målet har vært og er at de berørte skal få et tilbud om å diskutere de praktiske følgene av besøksforbudet innenfor trygge rammer. De tilrettelagte samtalene skal være med å bidra til at partene får en fredeligere gjennomføring av besøksforbudstiden og at begge parter forstår hva et ilagt besøksforbud innebærer.

Det første tiltaket ble evaluert av NTNU  i 2011, mens de to siste ble evaluert i 2013, også av NTNU Samfunnsforskning AS.  Rapportene er tilgjengelig her: 

 

Følgeevaluering av Oppfølgingsteam - Telemark

Oppfølgingsteam for unge lovbrytere er et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner der målet er å motvirke utviklingen av en kriminell karriere og bidra til en positiv utvikling i den enkeltes ungdom sitt liv. Oppfølgingsteam er en todelt straffereaksjon som innbefatter gjenopprettende prosesser som stormøte eller megling, og en tidsbestemt oppfølgingsavtale. Telemarskforskning fulgte modellen gjennom oppfølgingsteam som ble koordinert av Konfliktrådet i Telemark. Konklusjonen var at dette fungerte etter sin hensikt og hadde en solid måloppnåelse. Rapporten kan du lese her: