De 837 voldssakene omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente – til vold i nære relasjoner. Konfliktrådene erfarer at personer som har vært utsatt for voldshandlinger kan ha godt utbytte av å møte gjerningspersonen under trygge forhold. Ansikt til ansikt kan hendelsen bearbeides og angsten reduseres. Et slikt møte kan gi gjerningspersonen forståelse for konsekvensene av handlingen sin, og dermed bidra til å forhindre nye lovbrudd

Noen har også behov for å snakke sammen etter voldtekt og andre seksuelle overgrep. 63 saker omhandler seksualkriminalitet.

Mens antall voldssaker utgjør 23 prosent av konfliktrådets samlede saksantall, så utgjør trusler/krenkelser 17,5 prosent (626 saker), økonomiske konflikter 10,5 prosent (378 saker), og nærmiljøkonflikter/nabokrangler 8 prosent (293 saker).

Stadig flere forhold som omhandler digital mobbing sendes konfliktrådet. Mens det var registrert 39 slike saker for et år siden, er det 60 saker hittil i år.

Siden iverksettelsen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for fem år siden, er 233 ungdommer mellom 15-18 år idømt ungdomsstraff, mens 1742 har fått ungdomsoppfølging.   Reaksjonen er tredelt med et innledende ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, deretter lages det en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og så etableres det et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

Tallene for første halvår 2019 viser en nedgang på fem prosent i antall saker fra året før (4118 saker). Dette ligger godt innenfor det som er en vanlig variasjon i konfliktrådenes sakstall, sett over flere år.

Konfliktrådene i Norge har 550 oppnevnte meklere.

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Gro Jørgensen   mobil 918 84 571      gro.jorgensen@konfliktraadet.no

Ass.direktør  Siri Kemény              mobil 975 53 776      siri.kemeny@konfliktraadet.no      

                                                    www. konfliktraadet.no