Lov, forskrift og rundskriv

Konfliktrådets virksomhet er regulert av konfliktrådsloven  og forskrift om konfliktrådsbehandling

Straffeprosessloven § 71a gir påtalemyndigheten hjemmel til å overføre straffesaker direkte til mekling, oppfølging i konfliktråd eller ungdomsoppfølging i konfliktrådet. Straffeprosessloven § 69 gir påtalemyndigheten hjemmel til å gi påtaleunnlatelse på vilkår om en av de nevnte reaksjoner. For lovbrytere som var under 18 år på handlingstidspunktet kan reaksjonene også gis som vilkår for betinget forelegg med hjemmel i straffeloven § 53 fjerde ledd.

Domstolen kan idømme betinget fengsel med vilkår om mekling, oppfølging i konfliktråd eller ungdomsoppfølging med hjemmel i straffeloven § 37 første ledd bokstav i) og j)  jf. § 34 tredje ledd  For lovbrytere som var under 18 år på handlingstidspunktet kan reaksjonene også gis som vilkår for betinget bot med hjemmel i straffeloven § 53 fjerde ledd.Videre kan domstolen idømme ungdomsstraff med hjemmel i straffeloven § 52 a