Samlet sett har det vært en nedgang på 9 prosent fra forrige år. 3 142 saker er mottatt hittil i år, mens tilsvarende tall for 2019 var 3 458.  25 prosent av forholdene omhandler vold og vold i nære relasjoner, mens økonomiske konflikter utgjør 9 prosent, skadeverk 9 prosent, nabokonflikter 7 prosent, trusler 6 prosent og hensynsløs adferd 5 prosent.

32 ungdommer er idømt ungdomsstraff, mens 223 har fått ungdomsoppfølging.

Med nedstengningen av Norge i forbindelse med Covid-19, fikk også konfliktrådene utfordringer hva møter mellom parter angår.  Etter at all meklingsaktivitet først ble stanset fram til 27. mars, ble det igjen iverksatt mekling via ulike digitale plattformer, der partene kunne møtes over telefon eller via skjerm.  

Partene fikk i alle saker valget mellom å møtes digitalt eller avvente til fysiske møter igjen kunne avholdes. Fra 22. april ble det gradvis åpnet for at sakene igjen kunne mekles fysisk, da tilrettelagt med hensyn til smittevern.

Det har vært en nedgang i antall ungdomsstraffer fra 40 i 2019 til 32 i år. 24 prosent av ungdommene er idømt straffereaksjonen etter å ha begått ran, mens 20 prosent er dømt for voldtekt. 

223 ungdommer har fått ungdomsoppfølging, mot 235 i fjor. 16 prosent av ungdommene har fått ungdomsoppfølging etter bruk/salg av narkotika, 10 prosent etter kroppskrenkelse og 8 prosent etter vold/trusler mot tjenestemenn.

Konfliktrådet har en koordinerende rolle for ungdom som er under straffegjennomføring. Konfliktrådet har ingen egne tiltak, men er avhengig av de tiltak som statlig og kommunal sektor kan tilby for å snu en negativ utvikling hos ungdommen. Som en konsekvens av Korona-pandemien uteble mange av disse tjenestene, noe som gjorde oppfølgingen svært krevende – både for ungdommen og for ungdomskoordinatorene hos konfliktrådet. Kvaliteten på straffegjennomføringen og økt risiko for at ungdommen skulle begå nye kriminelle handlinger, gjorde at regjeringen besluttet at et nødvendig antall ungdomskoordinatorer skulle defineres innen kritiske samfunnsfunksjoner for å opprettholde forsvarlig drift i virksomheten.

Mekling via digitale plattformer har vist seg godt egnet i noen typer saker og vil blir brukt og utviklet i tiden framover, selv om konfliktrådet i hovedsak vil tilby personlig møter mellom parter. Konfliktrådet har 12 konfliktråd med 550 meklere.

Kontakt:

Presse- og medieansvarlig, Gro Jørgensen mob 918 84 571    gro.jorgensen@konfliktraadet.no

Direktør Christine Wilberg