Ofte stilte spørsmål

– Hva er ungdomsstraff og ungdomsoppfølging? Se film her!

Ungdom mellom 15 - 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet og som har behov for tett oppfølging, kan få ungdomsoppfølging eller idømmes ungdomsstraff.

Film: Hva er ungdomsstraff og ungdomsoppfølging? En animasjonsfilm til ungdom mellom 15-17 år (youtube).

Disse straffereaksjonene for ungdom er tredelt og består av et ungdomsstormøte, en ungdomsplan og et oppfølgingsteam. I ungdomsstormøtet møter ungdommen den som er blitt utsatt for den kriminelle handlingen - dersom den fornærmede vil. Ungdomsplanen inneholder krav ungdommen må følge. Det kan være rustesting, frammøte på skolen, ulike typer behandligstilbud, fritidsaktiviteter og andre tiltak ut fra ungdommen har behov for. Et oppfølgingsteam som består av både fagfolk og personer fra det private netterket, følger ungdommen  gjennom hele straffegjennomføringsperioden.Oppfølgingsteamet skal føre kontroll, men også hjelpe til slik at ungdommen klarer kravene i ungdomsplanen.  Målet er å hindre videre kriminalitet ved at ungdommen får andre aktiviteter og rutiner i sin hverdag. 

– Når jeg anmelder en person for trusler, og politiet sender meg videre til konfliktrådet, betyr det at han som truer meg ikke får noen straff?

Overføring til konfliktråd er en strafferettslig reaksjon, og er en av flere reaksjoner som politiet kan gi. Men det å møte i konfliktrådet er frivillig – og politiet kan ikke sende saken til konfliktrådet dersom du ikke ønsker det. Du kan ringe ditt lokale konfliktråd og ta en prat med dem før du bestemmer deg. Både de ansatte og meglere i konfliktrådet har taushetsplikt.

Et møte i konfliktrådet går ut på å snakke med hverandre om det som skjedde, hvordan dere tenker om hendelsen i dag – og hva som skal til for at det ikke skjer igjen. Det betyr at alle i møtet vil være med og bestemme hvilke krav som skal stå i den avtalen gjerningspersonen må oppfylle.

For mange er det ganske tøft å møte den man har truet – ansikt til ansikt – og høre hvilke konsekvenser handling har fått for den andre. For de som har ble truet kan mange fortelle at de har vært redde og latt være å gå på skolen og holdt seg hjemme i helgene. Det som er viktigst for deg er trolig at du slipper å få flere trusler og at vedkommende som har kommet med truslene innser at han/hun bør stoppe med det. 

Konfliktrådets erfaring er at de fleste av de som sier ja til å forsøke å løse saken i konfliktrådet, klarer å finne en løsning sammen.

 

 

– Jeg blir mobbet på nett. Hva kan jeg gjøre?

Fortell det til noen du stoler på – foreldrene dine, en lærer eller en annen voksenperson som du har tillit til. Trusler og mobbing på nettet er like alvorlig som å si det muntlig. Noen ganger kan det være riktig å anmelde saken til politiet. Konfliktrådet får mange slike saker - enten ved at de sendes oss fra politiet eller at du selv tar kontakt med konfliktrådet. I så fall tar vi kontakt med den som mobber og spør om han/hun vil møte. Hvis det gjelder personer som er under 18 år vil også foreldrene få beskjed.

– Jeg ble tatt i å stjele klær og sminke fra en butikk og blitt anmeldt til politiet. Jeg har sagt ja til å møte i konfliktrådet. Hva skjer nå?

Politiet avgjør om saken din blir sendt til konfliktrårdet. Hvis butikksjefen også sier ja til å møte i konfliktrådet, vil du (og foreldrene dine hvis du er under 18 år) få en henvendelse fra konfliktrådet for å avtale når og hvor dere skal møtes. Ofte skjer dette på ettermiddag eller kveldstid. Du har også en samtale med mekleren på forhånd. 

I selve møtet treffer du en fra butikken sammen med en eller to meklere som leder møtet. Tema i møtet er å fortelle hva som skjedde, hva du tenker om det i dag og om det er mulig å komme fram til en avtale hvor du «gjør opp» for den ulovlige handlingen. Det kan være en økonomisk erstatningsavtale, en arbeidsavtale hvor du avtaler å jobbe et visst antall timer - eller det vi kaller en forsoningsavtale hvor det f.eks står hvordan dere skal forholde dere til hverandre i fremtiden.

– Når får jeg anmerkning på rullebladet mitt? Betyr anmerkning der at jeg ikke får visum til USA - eller ikke kan jobbe med barn?

Hvis du er over 15 år og blir tatt for en ulovlig handling, får du normalt en anmerkning på politiattesten (det som gjerne kalles rullebladet). Dette vil bli strøket etter en viss tid  avhengig av alvorlighetsgraden på lovbruddet.  

Hvis politiet sender saken til mekling i konfliktråd og det inngås en avtale som holdes, får du ingen anmerkning på den ordinære politiattesten. Hvis det ikke begås nye lovbrudd de neste to årene, vil saken heller ikke bli med på den uttømmende politiattesten. Det kan være enkelte unntak, og ungdomsoppfølging og ungdsomsstraff har egne regler, begge deler kan du lese mer om her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/opplysninger-i-politiattesten/

Uttømmende politiattest vil du trenge ved noen typer stillinger blant annet hvis du vil inn i politiet – eller enkelte jobber som har med barn å gjøre. Hvilken vurdering som gjøres i forhold til lovbruddet, vil blant annet avhenge av type lovbrudd og hvor lenge det er siden det skjedde.

Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal oppholde seg i landet i mindre enn 90 dager, trenger i utgangspunktet ikke visum for reisen. Skal du være der lengre  eller er siktet eller dømt for et kriminelt forhold må det søkes om visum. Hovedregelen er at dersom en er dømt for kriminelle forhold får du ikke visum til USA. Men det er noen unntak. Det er hvis personene kun har begått ett kriminelt forhold og strafframmen var under 1 år  og dommen på mindre enn 6 måneder  eller at vedkommende var under 18 år da det skjedde og at det er minst 5 år siden lovbruddet fant sted. For nærmere informasjon kan du kontakte den amerikanske ambassaden i Oslo

– Jeg sa ja til å møte i konfliktrådet, men nå angrer jeg. Er redd for å treffe han som slo meg den kvelden. Hva skjer hvis jeg trekker meg?

Du kan trekke deg fra konfliktrådsbehandling når som helst uten at det får noen følger for deg. Da går saken tilbake til politiet som vil behandle lovbruddet slik de ville gjort om den ikke ble sendt til konfliktrådet i første  omgang.

Det er veldig vanlig å grue seg til et møte i konfliktrådet der man skal møte den som gjorde deg vondt. Men kanskje bør du vurdere en gang til om du skal møte i konfliktråd eller ikke? Politiet – og også mekleren går gjennom forhåndssamtale både med deg og han som slo, og har vurdert at meklingsmøtet kan være en fin mulighet for dere å møtes og snakke ut om det som skjedde. Du har har mulighet til å ha med dere en støtteperson i meklingsmøtet som du på forhånd avtaler med mekler. Det kan gjøre det lettere å møte, og det kan være fint å ha noen å snakke om opplevelsen med etterpå.

Et møte med gjerningspersonen kan bety at du ikke vil være redd for å møte han i framtida. Da har dere sett hverandre og snakket om hvordan dere skal forholde dere til hverandre – før dere eventuelt møtes igjen i nærmiljøet.  

– Jeg er 15 år og ble tatt for nasking i en butikk. Behøver foreldrene mine å få vite om det?

Fram til du er 18 år vil foreldrene dine få beskjed. Hvis dere sier ja til å møte i konfliktråd, er det lurt at de også blir med på møtet, selv om de ikke behøver det hvis du er eldre enn 15 år. Foreldrene eller verge må likevel godkjenne – og underskrive – en eventuell avtale som blir gjort i møtet.

– Jeg og noen kamerater tagget på en butikkvegg i sentrum. Vi ble tatt og har sagt ja til å møte i konfliktrådet. Hvor lenge må vi vente? Kan butikkeieren nekte å møte i konfliktrådet? Jeg angrer og vil gjerne bli ferdig med saken.

Når konfliktrådet får oversendt en sak fra politiet  hvor alle parter har sagt ja til å møtes  blir du kontaktet i løpet av få dager av en megler for å avtale tid og sted for møtet. Vanligvis går det 2-3 uker fra konfliktrådet  mottar den til den er ferdig meglet. Butikkeieren kan si nei til å møte, siden alt er frivillig i forhold til konfliktråd. Hvis du ønsker å ha med deg en støtteperson i møtet, kan du snakke med megleren om det.

– Hva slags straff kan jeg få i konfliktrådet?

Vi kaller det ikke straff, men hva som skal til før at du kan "gjøre opp" for det lovbruddet som er begått. Tanken med konfliktråd er at du der skal møte dem som lovbruddet er gått utover – enten det gjelder butikkeieren som har blitt frastjålet varer, hun som fikk trusler via mobiltelefon eller han som ble utsatt for spark og slag. Ved at de forteller om sine opplevelser, får gjerningspersonen et innblikk i hvordan dette  har påvirket/skadet andre. 

På slutten av møtet kan partene skrive en avtale om hva som må til for å "reparere skaden". Det kan være alt fra økonomisk erstatning for varer som er stjålet  til enighet om at mobbing skal opphøre og hvordan partene skal oppføre seg mot hverandre i framtida. Det betyr altså at den som er blitt utsatt for en ulovlig handling, får innvirkning på hvilken reaksjon den andre skal få. Hvis avtalen ikke holdes eller innfris, går saken tilbake til politiet.

Det er også dem som ønsker å møtes i konfliktrådet for å snakke sammen, selv om saken har vært til behandling i rettssalen og lovbryteren har fått sin straff der.

– Jeg og noen venninner har kranglet med en annen venninnegjeng lenge nå. De prøver veldig hardt å lage bråk. Hva skal jeg gjøre for ikke å komme opp i trøbbel?

Kanskje kan det være lurt å ta dette opp med en lærer på skolen, eller en annen voksenperson du tenker kan hjelpe dere. 

Det er også mulig å kontakte konfliktrådet der du bor og få råd fra dem. Konfliktrådet kan også arrangere møter hvor alle involverte møtes og snakker sammen  om det som skjer. Et slikt møte ledes av en til to nøytrale meklere.

 

– Etter at jeg kranglet med en jeg møtte på russefest, er jeg blitt anmeldt for legemsfornærmelse og skal i konfliktråd. Hvis vi ikke kommer til enighet, hva skjer da?

Hvis dere ikke kommer til enighet om en avtale, eller punktene i avtalen ikke blir oppfylt, sendes saken tilbake til politiet for ny vurdering. 

– Hva skjer i et meklingsmøte? Hvor lang tid tar det - og må jeg møte på politistasjonen?

Meklingsmøtet ledes av en til to meklere som legger til rette for en samtale om det som skjedde, hvordan situasjonen føles i dag – og hva som skal til for at dere kan bli ferdig med saken. I saker fra politiet, er kravet at det må inngås en avtales med krav som må overholdes, for at du ikke skal få ytterlige reaksjoner fra politiet.

Et møte tar vanligvis fra 13 timer og holdes normalt i den kommunen hvor hendelsen fant sted. Meklingsmøter holdes i mange type lokaler - fra rådhus og ungdomsklubber til lensmannskontorer og politistasjoner. Vanligvis på ettermiddag eller kveldstid.

– Forrige lørdag ble jeg lugga og sparka til av en jeg ikke kjenner. Jeg er ganske redd for å møte han igjen. Hvorfor vil politiet at jeg skal møte han i konfliktrådet da?

Etter en skremmende opplevelse som dette, er det helt naturlig at du er redd. Dersom du vet at du kanskje vil møte han i nærmiljøet ditt, på skolen, på fritida eller på byen kan det bety at du vil gå rundt og være redd veldig lenge. Ved å møte ham i helt andre omgivelser og snakke om det som skjedde, kan det bety at du slipper å være redd for å møte ham i framtida. Konfliktrådet har erfaring med at slike møter kan dempe angsten hos den som er blitt utsatt for vonde hendelser. 

Før politijuristen sender saken til konfliktrådet, har politiet snakket med gjerningspersonen som har sagt ja til å møte – samtidig som politiet har gjort sin vurdering av at saken egner seg for mekling.  I tillegg vil meklere ha en samtale med deg på forhånd, og de andre som skal møte. Du kan når som helst trekke samtykke ditt (også under selve møtet) og dermed vil politiet behandle saken som en vanlig politisak.

– Den tidligere samboeren min nekter å gi meg tinga mine, som står i leiligheten hennes. Jeg har ikke lyst til å anmelde henne, men jeg har lite penger og trenger eiendelene. Hvor mye koster det å be konfliktrådet ta saken?

Konfliktråd koster ingenting. Hvis du vil, kan du henvende deg til konfliktrådet i ditt fylket, så vil de ta kontakt med din tidligere samboer og spørre om hun vil møte deg for å se om dere kan finne fram til en løsning begge godtar. Hvis dere bor i samme kommune, vil møtet bli holdt der. Møter holdes helst på ettermiddag eller kveldstid.

– Hva skjer hvis avtalen som inngås i konfliktrådet blir brutt?

Dersom dette er en politisak, og det ikke blir inngått avtaler i møtet, eller avtalene ikke blir innfridd innen den fristen som står der, blir saken sendt tilbake til politiet som foretar en ny behandling.

Avtaler i straffesaker som er inngått i konfliktrådet, har to ukers angrefrist.

I sivile saker er det opp til partene og overholde avtalen, de må selv eventuelt avtale angrefrist.

– Hva er vitsen med mekling, hva får jeg igjen for det?