Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Konfliktrådet gjennomfører de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff og har derffor et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater.

Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, stormøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte, oppfølgingsmøte eller andre møter i regi av konfliktrådet.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

I samfunnsoppdraget inngår i tillegg en bredere kriminalitetsforebyggende rolle gjennom bidrag til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt, ved innhenting og formidling av erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap. Se også vår nettside www.kriminalitetsforebygging.no for mer informasjon om det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Det finnes 12 konfliktråd over hele landet med til sammen ca. 130 ansatte.

Å være megler er et verv som blir betalt på timesbasis. Konfliktrådene i Norge har til sammen drøyt 550 meglere.

Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Oslo, og har det faglige og administrative ansvaret for ordningen.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven med tilhørende forskrift.

Her kan du laste ned virksomhetsstrategien 2020-2025.