Organisasjonskart for Sekretariatet for konfliktrådene

    organisasjonskart.png

Virksomhetsutvikling og styring (stab)

Virksomhetsutvikling og styring er ansvarlig for styringen og koordineringen av virksomheten. Organisasjonsenheten skal bidra til å utvikle en fremtidsrettet organisasjon, samt sikre en trygg og effektiv etatsstyring basert på god styringsinformasjon og i henhold til gjeldende planer og budsjetter. 

 

Avdeling Administrative fellestjenester

Avdeling Administrative fellestjenester skal sikre at det administrative arbeidet i virksomheten leveres effektivt og til en god kvalitet. Avdelingen har ansvaret for økonomi, personalforvaltning, arkiv og IKT.

 

Avdeling fagutvikling

Fagutviklingsavdelingen skal sikre god kvalitet, enhetlig praksis og relevante tjenester innenfor Sfks totale fagportefølje, både konfliktrådsbehandling, straffegjennomføring og bredere kriminalitetsforebyggende arbeid.

 

Avdeling kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt

Avdelingen ivaretar kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt. Fellesnevneren er å skape endring og verdi gjennom interaksjon med andre, bl.a. gjennom opplæring av ansatte og meklere, opplæring og oppfølging av SLT-koordinatorer; formidling av kunnskap om kriminalitetsforebyggende arbeid, tilskuddsforvaltning, presse- og kommunikasjonsarbeid og gjennom strategisk samarbeid med eksterne aktører.