Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2019

Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Oslo).