Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022

Koordineringen av arbeidet med handlingsplanen ligger hos Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å  sikre god forankring, sammenheng og helhet i arbeidet mot voldtekt.
 
Handlingsplanen har fem innsatsområder:
Innsatsområde 1: Målrettet forebygging
Innsatsområde 2: Hjelpetilbud etter voldtekt
Innsatsområde 3: Oppfølging av gjerningspersonene
Innsatsområde 4: Etterforskning og behandling i rettsapparatet 
Innsatsområde 5: Kunnskap og kompetanse