Dokumenter og publikasjoner

Veileder – Kommune -politisamarbeid

Kommunene og politiet skal bidra til redusert kriminalitet og økt trygghet for innbyggerne. Begge aktørene har sentrale funksjoner innen forebygging, samfunnssikkerhet og beredskap.

Tiltaksplan for SLT-arbeidet, 2023-2026 – Barn og unge i en digital verden

Nes kommunes skal bidra til kunnskapsbasert innsats for oppvekstmiljø og oppveksttrender, som forebygger at barn og unge utsettes for rus og kriminalitet. Statistikk fra Ungdata og politiet, forskningsresultater og nasjonale føringer er viktig for å følge med på trender og utvikling. I tillegg vil kvalitative undersøkelser, gjennom samarbeid og samtaler direkte med barn, unge og berørte, være et viktig bidrag i utviklingen av rus- og kriminalitetsforebygging i Nes. En fireårig plan gir oss mulighet til å følge med på om arbeidet vi prioriterer og systematiserer gir ønsket effekt.

Barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre: en hurtigoversikt

Hensikten med denne hurtigoversikten var å kartlegge forskningen om effekter av og erfaringer med tiltak for barn og unge som utøver alvorlige handlinger mot andre.

Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i Lillestrøm kommune skoleåret 2023-2024

Etter kommunesammenslåing av tre kommuner med ulik tilnærming til Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) har behovet for en handlingsplan som beskriver SLT-arbeidet i nye Lillestrøm kommune kommet frem. I Politiråd 06.12.22 ble utarbeidelsen av en handlingsplan for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lillestrøm kommune forankret. I januar 2023 ble arbeidet med handlingsplanen opprettet som et prosjekt og det ble satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter for politiet, fylkeskommunen og kommunens egne tjenester under ledelse av SLT-koordinator.

Oslostandard for SaLTo-samarbeid

Veileder om interkommunalt samarbeid

Denne veilederen gjør rede for reglene for vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap og interkommunalt politisk råd. I tillegg har veilederen generelle kapitler om muligheter og begrensninger for interkommunalt samarbeid og kjennetegn på ulike samarbeidsmodeller.

Meld. St. 28 (2022-2023) Gode bysamfunn med små skilnader

Meldingen viser til generell økonomisk politikk, universelle velferdsordninger og offentlige tjenester med mål om å redusere sosiale og geografiske forskjeller og fremme velferd. Tiltak for å styrke planlegging, bostedspolitikk og nærmiljø er vektlagt for at befolkningen kan leve gode liv. For å bidra til gode levekår og samfunnsdeltaking vektlegger meldingen innsats for gode oppvekstsvilkår og bedre helse, inkludering i utdanning og arbeidsliv, og tiltak for å styrke deltaking og forebygge utenforskap. For regjeringen er områdesatsingene i levekårsutsette område et viktig tiltak for å forbedre bo- og nærmiljø og tjenestetilbudet i byene der det trengs mest.

Nasjonal veileder – psykisk helse barn og unge

Helsedirektoratet har publisert veilederen "Psykisk helse barn og unge". Veilederen retter seg mot kommunene, og skal bidra til å sikre et helhetlig lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske plager.

Evaluering av SaLTo-samarbeidet: Forutsetninger for effektivt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

Denne rapporten er en evaluering av organiseringen og implementeringen av SaLTo-samarbeidet, som er en samarbeidsmodell om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge for Oslo politidistrikt og Oslo kommune. Evalueringsprosjektet er utført på oppdrag for Oslo kommune ved Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS).

Langsiktige trender i kriminalitetsbildet

Rapport utarbeidet av Politihøgskolen (PHS) på oppdrag gitt fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Basert på samfunnsvitenskapelig forskning skal rapporten oppsummere faktorer som direkte og indirekte kan forklare utviklingen i ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet de siste tiårene. Videre skal rapporten vurdere trusselvurderinger og foresight som verktøy for å beskrive fremtidige utviklingstrekk i kriminalitetsbildet.

1 2 3 8

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.