* Konfliktrådene i Norge har i løpet av tre år hatt en tredobling av saker som dreier seg om seksuelle lovbrudd

        * Antall saker til konfliktrådet har økt med fire prosent fra fjoråret

        * Flere ungdommer får ungdomsoppfølging, mens antall ungdomsstraffer har hatt en nedgang

Det er en markant økning i antall saker med seksuelt innhold som sendes konfliktrådene. Forhold som voldtekt, seksuelle krenkelser som omhandler barn, blotting og deling av nakenbilder på nettet utgjør hoveddelen av kategorien seksualkriminalitet. Fra 77 saker i 2015, økte antallet til 158 saker i 2016 – og 238 saker i 2017.

-Konfliktrådet kan legge til rette for samtalen mellom dem som har behov for å snakke sammen og har sagt ja til et slikt møte. Møtet forberedes godt gjennom forsamtaler.

Omtrent alle disse sakene handler om mennesker som har hatt – og kanskje skal ha - en relasjon til hverandre i framtida, sier direktør Lise Sannerud i konfliktrådet.

Lise Sannerud - web
Lise Sannerud, direktør i konfliktrådet

Økning i antall saker

I alt er det registrert 7718 saker hos de 22 konfliktrådene i løpet av 2017 – mot 7417 året før. Økningen skyldes i hovedsak at politiet og påtale har oversendt flere saker til mekling, men det er store geografiske forskjeller. Mens Konfliktrådet i Troms har hatt en økning på 40 prosent i antall saker, har Konfliktrådet i Oslo og Akershus hatt en nedgang på 18 prosent. Direktør Lise Sannerud er lite fornøyd med en slik forskjell og mener det er bekymringsfullt hvis det betyr ulik bruk av konfliktrådet i egnede saker. 

I år som tidligere år utgjør voldssaker den største sakskategorien med 1504 saker. Dette omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente – til vold i nære relasjoner. I tillegg til at konfliktrådet mottar stadig flere saker med seksuelle krenkelser, registreres en kraftig økning i antall skadeverk fra 568 saker i 2016 til 743 i 2017. Antall nabokonflikter har hatt en liten økning fra 662 til 694 saker.  Trusler og mobbing/krenkelser holdes seg stabilt på henholdsvis 728 og 342 saker.

Ungdomsstraff

Siden konfliktrådet i juli 2014 fikk ansvaret for gjennomføringen av straffereaksjonene for ungdom fra 15-18 år som har begått alvorlig kriminalitet og har et oppfølgingsbehov, har 1025 ungdommer fått ungdomsoppfølging og 144 fått ungdomsstraff.  Fra 2016 til 2017 viser tallene en økning i antall ungdomsoppfølginger fra 309 til 368 mens antall ungdomsstraffer gikk ned fra 53 til 38.

 -Det er et uttalt mål fra politikere, at færrest mulig ungdommer under 18 år skal i fengsel. Da er det viktig at politi, påtale og domstol bruker ungdomsstraff når det er riktige saker, sier direktør Lise Sannerud.  

Avtaler

Lojaliteten til avtaler inngått i konfliktrådet er meget høy. Ni av ti avtaler ble innfridd eller delvis innfridd i løpet av fjoråret. Av de 380 partene som i 2017 besvarte konfliktrådenes brukerundersøkelse svarte 83 prosent av de var fornøyd med avtalen også i ettertid. 

90 prosent av partene svarte at de vil anbefale konfliktråd til andre.  

Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 500 meklere.

Kontaktpersoner:

Direktør Lise Sannerud tlf: 22 77 70 03  mob 970 81 822 lise.sannerud@konfliktraadet.no                 

Informasjonssjef Gro Jørgensen   mobil 918 84 571      gro.jorgensen@konfliktraadet.no