Organisasjonskart

Konfliktrådet har to organisatoriske nivå, og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktråda (Sfk) er konfliktrådas sentrale administrasjon med kontor i Oslo, og er ansvarleg for fagleg leiing, styring og oppfølging av tolv lokale konfliktråd. I tillegg varetek Sfk oppgåver innan rekneskap og IKT-drift for Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker.

Konfliktrådet har 12 lokale konfliktråd over heile landet, fordelt på 22 lokasjoner. Dei lokale konfliktråda behandlar sakene som kjem til mekling, og legg til rette for – og gjennomfører –  ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Avdelingene i sekretariatet:

Verksemdsutvikling og styring (stab)
Verksemdsutvikling og styring er ansvarleg for styringa og koordineringa av verksemda. Organisasjonseininga skal bidra til å utvikle ein framtidsretta organisasjon, og dessutan sikre ein trygg og effektiv etatsstyring basert på god styringsinformasjon og i samsvar med gjeldande planar og budsjett. Fung. avdelingsdirektør Henrik Lund Pedersen, tel: 409 00 823

Avdeling Administrative fellestenester
Avdeling Administrative fellestenester skal sikre at det administrative arbeidet i verksemda leverast effektivt og til ein god kvalitet. Avdelinga har ansvaret for økonomi, personalforvaltning, arkiv og IKT. Avdelingsdirektør Terje Eimot, tel: 951 13 711

Avdeling Fagutvikling
Fagutviklingsavdelinga skal sikre god kvalitet, einskapleg praksis og relevante tenester innanfor Sfks totale fagportefølje, både konfliktrådsbehandling, straffegjennomføring og breiare kriminalitetsførebyggande arbeid. Avdelingsdirektør Edle Kristin Grønningsæter Pallum, tel: 478 61 250

Avdeling Kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt
Avdelinga varetek kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt. Fellesnemnaren er å skape endring og verdi gjennom interaksjon med andre, bl.a. gjennom opplæring av tilsette og meklarar, opplæring og oppfølging av SLT-koordinatorar; formidling av kunnskap om kriminalitetsførebyggande arbeid, tilskotsforvaltning, presse- og kommunikasjonsarbeid og gjennom strategisk samarbeid med eksterne aktørar. Avdelingsdirektør Flemming Gade Kjerschow, tel: 920 11 051