Organisasjonskart

Konfliktrådet har to organisatoriske nivåer, og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) er konfliktrådenes sentrale administrasjon med kontor i Oslo, og er ansvarlig for faglig ledelse, styring og oppfølging av tolv lokale konfliktråd. I tillegg ivaretar Sfk oppgaver innen regnskap og IKT-drift for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Konfliktrådet har 12 lokale konfliktråd over hele landet, fordelt på 22 lokasjoner. De lokale konfliktrådene behandler sakene som kommer til mekling, og tilrettelegger for - og gjennomfører -  ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Avdelingene i sekretariatet:

Virksomhetsutvikling og styring (stab)
Virksomhetsutvikling og styring er ansvarlig for styringen og koordineringen av virksomheten. Organisasjonsenheten skal bidra til å utvikle en fremtidsrettet organisasjon, samt sikre en trygg og effektiv etatsstyring basert på god styringsinformasjon og i henhold til gjeldende planer og budsjetter. Avdelingsdirektør Wibecke Høgsveen, tel: 952 68 734

Avdeling IT og digitalisering
Avdeling IT og digitalisering skal sikre at konfliktrådet har gode IT-løsninger, og at det digitale fungerer optimalt. Avdelingsdirektør er Rune Lystad, tel: 916 47 292

Avdeling Fagutvikling
Fagutviklingsavdelingen skal sikre god kvalitet, enhetlig praksis og relevante tjenester innenfor Sfks totale fagportefølje, både konfliktrådsbehandling, straffegjennomføring og bredere kriminalitetsforebyggende arbeid. Avdelingsdirektør Edle Kristin Grønningsæter Pallum, tel: 478 61 250

Avdeling Kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt
Avdelingen ivaretar kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt. Fellesnevneren er å skape endring og verdi gjennom interaksjon med andre, bl.a. gjennom opplæring av ansatte og meklere, opplæring og oppfølging av SLT-koordinatorer; formidling av kunnskap om kriminalitetsforebyggende arbeid, tilskuddsforvaltning, presse- og kommunikasjonsarbeid og gjennom strategisk samarbeid med eksterne aktører. Avdelingsdirektør Henrik Lund Pedersen, tel: +47 409 00 823