For pressen

Om konfliktrådet
Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Konfliktrådet gjennomfører de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff, og har derfor et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven.

Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene selv, eller offentlige etater som f. eks politiet.

Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, ungdomsstormøte, oppfølgingsmøte eller andre møter i regi av konfliktrådet.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.