SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsførebyggande Tiltak.

SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsførebyggande tiltak for barn og unge. I ein kommune er det mange enkeltpersonar og offentlege instansar som bidreg i dette arbeidet. Modellen skal sørge for å koordinere informasjon, kunnskap og ressursar mellom relevante kommunale/ fylkeskommunale aktørar og politi, og dessutan næringsliv og frivillige organisasjonar når dette er naturleg.

Alle norske kommunar kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag nyttast SLT i rundt 180 kommunar. Sekretariatet for konfliktråda (Sfk) har det nasjonale ansvaret for fagleg oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunane. Dette omfattar blant anna tilbod om opplæring, kurs, konferansar og nettverksmøte.

SLT-handboka

Denne er skrive spesielt til SLT-koordinatorar som skal organisere det førebyggande arbeidet i kommunar etter SLT-modellen. Men den kan òg vere nyttig for andre som er interesserte.

Last ned SLT-handboka
Tryggere nærmiljø

En handbok om kriminalitetsførebygging og fysiske omgivnader. Denne er nyttig for alle som steller med fysisk planlegging, men først og fremst planleggarar i kommuneadministrasjonen og politikarar.

Les meir

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.