Dokumenter og publikasjoner

Modell for forebygging av kriminalitet?

Denne rapporten er en forskerevaluering av SLT-modellen, slik den ble anbefalt av KRÅD i sin tid.

Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene

En evaluering av praksis i fem kommunerRapporten beskriver kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Rapporten ser på likheter og forskjeller i organisering og drift mellom de fem byene og fordeler og ulemper ved organiseringen i forhold til målet om et mest mulig effektivt kriminalitetsforebyggende arbeid.

#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021

De fleste ungdommer i Norge lever gode og trygge liv og har generelt god helse. Imidlertid tyder flere studier på at forekomsten av psykiske plager blant ungdom har økt de siste årene. For noen knytter de psykiske utfordringene seg bla til en oppvekst preget av rus i hjemmet, vold og omsorgssvikt og overgrep og mobbing i skolen.

Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022

Etter at Stortinget vedtok fire anmodningsvedtak knyttet til arbeidet mot voldtekt i 2017, ble «Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022» lagt frem 25.mars 2019.

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme – Revisjon 2020

Foruten tiltak som har ligget fast siden 2014, har denne handlingsplanen 8 nye tiltak.

Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Arendal

Arendal kommunes handlingsplan er gjeldende fra 2019 - 2021, og består av en kunnskapsoversikt og en tiltaksliste.

Kommunal handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep 2019-2023

Bamble kommunes handlingsplan mot vold i nære relasjoner fra 2013 har blitt revidert. Statusrapporter har blitt lagt frem hvert år fra 2015, og kommunen ser at arbeidet mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner har blitt gjennomført eller integrert i det ordinære arbeidet.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset 2018 – 2022

Handlingsplanen gjelder for den enkelte kommune, og formålene omhandler blant annet å øke kunnskapen om vold i nære relasjoner, øke samhandlingskompetansen i kommunen og skape god oversikt i hjelpeapparatet. Det er også et mål å utvikle gode rutiner for kartlegging, varsling og tidlig intervensjon, samt sørge for god oppfølging av voldsutsatte. Handlingsplanen skal også bidra til at det skal iverksettes tiltak knyttet til utøvere av vold i nære relasjoner.

Rus og kriminalitetsforebyggende handlingsplan 2020 – 2024

Vågan kommune har oppdatert sin SLT-handlingsplan for lokale tiltak mot rus og kriminalitet. Politirådet, SLTkoordinator og lokal politikontakt sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021

Selv om antallet unge med flere registrerte lovbrudd øker, betyr ikke det at ungdom generelt blir mer kriminelle. Samtidig utgjør  unge som begår gjentatt kriminalitet utgjør en svært liten andel av ungdomsbefolkningen i Oslo. Men da antallet unge innbyggere i Oslo har steget, har også unge som begår gjentatt kriminalitet økt.

1 2 3 8

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.