SLT-modellen: Etablering og organisering

Informasjonsflyt

SLT-modellen handler om kommunikasjon og samspill - å gjøre hverandre gode. For å drive et effektivt rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid må alle berørte parter ha en felles forståelse av problemene og hvordan de best kan løses. Her har SLT-koordinator et helt spesielt ansvar. 

Informasjonsflyt fremmer samarbeid

Ulike aktører som jobber med forebygging i et lokalsamfunn, har gjerne forskjellige tilnærmingsmåter. I mange tilfeller kan de være uvitende om tiltak og vurderinger gjort av andre aktører inn mot de samme miljøene eller enkeltpersonene. Dette kan føre til at innsatsen er lite koordinert og at ulike deler av hjelpeapparatet i verste fall kan motarbeide hverandre.

Når sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og blir kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. En gjennomtenkt samordnet forebyggende innsats reduserer dobbeltarbeid og overlapping, bidrar til mer presise tiltak og sparer mennesker og lokalsamfunn for store tap både økonomisk og menneskelig.

Informasjonsflyten i SLT-modellen gir også personlige gevinster for alle som jobber med barn og unge og forebygging. Mer kunnskap om andres fagområder utvikler egen faglige horisont. Utvikling av strategier og tiltak man ikke hadde greid å håndtere alene, blir mulig. Når alle drar i samme retning, skaper det økt trygghet, tillit og gode relasjoner.

Informasjonsflyt mellom nivåene

En av SLT-koordinators viktigste oppgaver er å sørge for en god informasjonsflyt mellom de tre nivåene.

Det styrende nivået tar viktige beslutninger vedrørende prioriteringer og mål for den rus- og kriminalitetsforebyggende innsatsen. De er avhengige av kunnskap om aktuelle saker og gode beslutningsgrunnlag. SLT koordinator har i denne sammenheng en sentral oppgave i å forberede og initiere saker til behandling på det styrende nivået. Mye av denne informasjonen får man gjennom å pleie god kontakt med nivåene under.

Når det styrende nivået har fattet beslutninger eller fastsatt mål, må SLT-koordinator sørge for å formidle dette ut til det koordinerende nivået.  Jo bedre informert det koordinerende leddet er, jo lettere blir det å gjennomføre planer, prioriteringer og tiltak i praksis. Det er også viktig at koordinator lytter til innspill fra det koordinerende nivået. Disse kjenner ofte de praktiske utfordringene og mulighetene bedre enn de som siter i det styrende nivået.

Det varierer hvor mye direkte kontakt SLT-koordinator har med det utøvende nivået. Dette henger gjerne sammen med størrelsen på kommunen. Det er imidlertid viktig å sørge for at også det utøvende ledd er godt orientert om tverrsektorielle utfordringer, pågående tiltak, mål og prioriteringer. Det utøvende nivået er de som møter sluttbrukeren derfor gjør den viktigste jobben. De sitter også med mye viktig kunnskap som kan være uvurderlig for SLT-koordinator i det daglige. Les mer om kunnskapsinnhenting.

Mer om etablering og organisering:
Ikon for Eksempel på en SLT-veileder fra Bærum kommune
Eksempel på en SLT-veileder fra Bærum kommune
Noen praktiske tips til SLT-koordinator:
  • Vær synlig til stede, både i kommunehuset og hos politiet. Her har du en enestående mulighet til å løfte det forebyggende arbeidet opp og frem.
  • Besøk gjerne like etatene og fagenhetene i kommunen, gi dem anerkjennelse og vær deres støttespiller.
  • Sørg for at alle som er engasjert i SLT-arbeidet, holdes oppdatert om hva som foregår. Send gjerne regelmessig informasjon på e-post, eller bruk kommunens nettside som informasjonskanal. Informative møtereferater med klar oppgavefordeling bør også sendes raskt ut etter møtene.
  • Vær raus med informasjonen, fortell politikerne og innbyggerne i kommunen om utfordringer og tiltak. Og du, sørg for at de andre som jobber sammen med deg også kommer frem i lyset. SLT- handler om å løfte sammen.
  • SLT- koordinatorene i Trondheim kommune legger jevnlig ut nyhetsbrev på sin hjemmeside. Ta en titt på denne som inspirasjon.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.