SLT-modellen

Systematisk forebygging

De som skal forebygge rus og kriminalitet, trenger kunnskap om hvor utfordringene er størst. Her har SLT-koordinatoren en helt sentral rolle.

SLT-koordinatoren har ansvar for å legge til rette for at kunnskap og informasjon fra alle nivåer samles og systematiseres. Det er  viktig å kartlegge de gode tiltakene i kommunen for å synliggjøre hva som fremmer vekst, trygghet, robusthet og utvikling hos barn og unge.  Den samlede kunnskapen legges til grunn for utvikling og gjennomføring av tiltak.

For å gi nødvendige føringer trenger styringsgruppen kunnskap om situasjonen i kommunen. De kan blant annet innhente rapporter fra instansene i koordineringsgruppen. SLT-koordinatoren må holde i denne prosessen og sikre at kunnskapen kommer frem. Det gjelder både kunnskap basert på kartlegging i forkant og kunnskap fra evaluering av igangsatte tiltak.

I et tverretatlig nettverk er det helt vesentlig å ha kunnskap om hverandres roller og om hvordan de ulike enhetene arbeider. For SLT-koordinatoren er en felles forståelse avgjørende for å få nettverket til å spille sammen og for å kunne bruke hverandres ressurser.

SLT-koordinatoren må aktivt styre prosesser med å innhente kunnskap og iverksette tiltak.

Litt startgass til deg som er ny SLT-koordinator
  • Start med å bli kjent med aktørene i kommunen og politiet
    Dersom det er lenge siden tidligere SLT- koordinator eller andre har sett på her- og nåsituasjonen i kommunen, bør du gjøre en kartlegging av barn og unges oppvekstsvilkår lokalt.
  • Kartleggingen kan gjøres ved å hente informasjon fra kilder nevnt tidligere. Du bør også ta kontakt med de tjenestene som jobber med barn og unge for å kartlegge hva de sier om her- og nåsituasjonen i kommunen. Der hvor koordineringsgruppen allerede er etablert kan du gjøre
    kartlegging sammen med dem.
  • Lag en oppsummering og legg funnene frem for styringsgruppen/politirådet med forslag til en prioritering for arbeidet det første året.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.