Straffesaker

En straffesak i konfliktrådslovens forstand er en sak som er overført til konfliktrådet av påtalemyndigheten med en siktelse. Loven setter ingen klare grenser for hvilke typer straffesaker som kan behandles i konfliktrådet, så lenge det er tatt ut en siktelse og det finnes en skadelidt/fornærmet. Når et lovbrudd har funnet sted, etterforskes saken av politiet. Hvis begge parter samtykker til konfliktråd – og politijuristen finner saken egnet, oversendes saken til det lokale konfliktrådet. En megler tar kontakt i løpet av få dager for å avtale tid og sted for møtet.

Mens butikktyverier og hærverk tidligere dominerte saker som kom til konfliktrådet, har det vært en stor økning i saker som omhandler vold, mobbing og trusler. Å bli rammet av en voldshandling eller bli utsatt for trusler kan etter hvert innebære følelser som gjør det vanskelig å komme videre i hverdagen. Å treffe den som utførte handlingen kan hjelpe til med å bearbeide den vonde opplevelsen.

Du mister ikke retten til voldsoffererstatning selv om du inngår en avtale i konfliktrådet.

Konfliktråd kan også være et vilkår ved betinget dom eller en del av straffegjennomføringen.

 

Sivile saker

Sivile saker er saker som partene bringer inn for konfliktrådet på eget initiativ. Konfliktrådet kan ta kontakt med den andre parten for å innhente samtykke. Det er frivillig å møte i konfliktråd. Sakene kan omfatte konflikter vedrørende naboer, familie, økonomi, leieforhold, arbeidsplassen, skolen med mer.

Saker der gjerningspersonen er ungdom under den kriminelle lavalder (15 år), regnes også som sivile saker.