Mekling i konfliktråd

I mange straffesaker kan et møte mellom partene i konfliktrådet være hensiktsmessig. Et slikt møte kan gjennomføres som en strafferettslig reaksjon eller som et tilbud i henlagte saker.

Et møte i konfliktrådet handler om å gjenopprette urett så godt dette lar seg gjøre. I et meklingsmøte beskriver partene med egne ord det som har skjedd, hvordan de har opplevd det og hvilke konsekvenser det har hatt for dem. Dette kan gi begge parter verdifull ny innsikt. Gjerningspersonen får mulighet til å ta ansvar og forstå konsekvensene av egne handlinger, mens fornærmede kan bearbeide opplevelsene og ta tilbake tryggheten. Sammen kan partene komme fram til løsninger som gjør det lettere for dem å komme seg videre i livet.

Vilkår for overføring 

Følgende sentrale vilkår må være oppfylt før en straffesak kan overføres til konfliktråd:

  1. Straffeskyld må ansees bevist, og siktede må erkjenne de faktiske forholdene.
  2. Partene må i hovedsak være enige om hva som har skjedd. Det foregår ingen bevisvurdering i konfliktrådet.
  3. Både fornærmede og siktede må samtykke til at saken overføres til konfliktrådet.
  4. Saken må vurderes egnet for konfliktrådsbehandling (se avsnitt under).

Vilkårene er nærmere presisert blant annet i straffeprosessloven § 71a. Les mer om den juridiske reguleringen av mekling i konfliktråd her.

Hva gjør en sak egnet?

Det er flere forhold som avgjør om en sak er egnet, der hensyn til både fornærmede og gjerningspersonens situasjon spiller inn. Det er viktig å vurdere sakens karakter og behovet for å forebygge nye hendelser og/eller konflikteskalering. Partenes behov er helt avgjørende:

  • Har fornærmede behov som kan gjøre det nyttig å komme i en direkte dialog med gjerningspersonen? Les mer i Info til deg som har vært utsatt for et lovbrudd
  • Har gjerningspersonen behov for å ta personlig ansvar og rette opp igjen de skadene hun/han har forvoldt?
  • Har partene en relasjon, eller er del av samme nærmiljø som gjør det ønskelig at de får snakke ut eller komme til en enighet?

Egnethet omtales nærmere riksadvokatens rundskriv 4/2008 Konfliktråd.

Hva gjør en sak mindre egnet?

Fornærmede skal ikke utsettes for press, nye krenkelser eller fare i forbindelse med møter i konfliktrådet. Det er dermed forhold som kan tilsi at saker er mindre egnet:

  • Er det risiko for at et møte mellom partene kan oppleves som en ytterligere krenkelse, tross for god tilrettelegging fra konfliktrådet? F.eks. på grunn av skjevt maktforhold mellom partene.
  • Er det sannsynlig at gjerningspersonen har manglende empati eller hensikter som ikke er til fornærmedes beste?

Vanlige sakstyper og målgruppe

Mekling i konfliktråd kan være en egnet reaksjon uavhengig lovbruddstype. Reaksjonen brukes ofte i saker som omhandler vold og trusler. Videre er mobbing, hærverk, tyveri, økonomiske lovbrudd som underslag og innbrudd vanlige saker til mekling.

Det er ingen aldersbegrensning på bruk av denne reaksjonen. Gjerningspersonen kan også være tidligere straffedømt. Mekling i konfliktråd kan imidlertid være et særlig egnet alternativ i saker der siktede er ung. Les mer om «Child Friendly Justice på Unicefs nettside.

Retur av oversendte straffesaker

Møtet i konfliktrådet er beskyttet av taushetsplikt. Konfliktrådet vil imidlertid informere påtalemyndigheten om hvorvidt meklingsmøtet er gjennomført, om avtale ble inngått og om denne er oppfylt. Konfliktrådet oversender også kopi av partenes avtale til påtalemyndigheten.

Dersom partene trekker seg fra meklingen, ikke kommer frem til en avtale, eller gjerningspersonen bryter avtalen vesentlig, blir saken sendt tilbake til påtalemyndigheten. Påtale kan da vurdere en annen straffereaksjon.

Mekling i henlagte saker

Dersom påtalemyndigheten av ulike grunner beslutter å henlegge en sak, kan saken likevel henvises til konfliktrådet som et tilbud til partene. Saken vil da bli behandlet som en sivil sak.

Mekling i henlagte saker kan egne seg i alle saker der partene har behov for å snakke sammen i en trygg ramme, og kan være særlig hensiktsmessig i straffesaker som henlegges fordi gjerningspersonen var under 15 år på handlingstidspunktet.

Det er viktig å vurdere sakens egnethet også i henlagte saker. I henlagte saker kan konfliktrådet også selv avgjøre om saken egner seg for konfliktrådsbehandling jf.§ 10 i konfliktrådsloven.

En henlagt sak er avsluttet fra politiets og påtalemyndighetens side. Konfliktrådet vil derfor ikke gi påtalemyndigheten informasjon om sakens videre utvikling og vil heller ikke returnere saken dersom den ikke blir løst.

Om mekling i konfliktråd

I 2023 mottok konfliktrådet 1 879 straffesaker og 2 560 henlagte saker til mekling.

Vold, skadeverk, tyverier og trusler utgjør de vanligste saksforholdene.

Les mer i statistikk og rapporter

Les også tilbakemeldinger fra de som har deltatt i meklingsmøter

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.