Mekling i konfliktråd

I mange straffesaker kan det være hensiktsmessig at partene samles for et gjenopprettende møte. Et slikt møte kan gjennomføres som en strafferettslig reaksjon, men også der påtalemyndigheten henlegger saken kan partene få tilbud om å møtes i konfliktrådet.

Mekling i konfliktråd - straffesak

Straffereaksjonen «mekling i konfliktråd» kan benyttes både av påtalemyndigheten og domstolen.

Når en sak overføres til mekling, er det et krav at det gjennomføres et møte, at partene blir enige om en avtale og at avtalen blir fulgt opp. Når alt dette er på plass, blir saken sendt tilbake påtalemyndigheten og kan kodes som avgjort ved mekling i konfliktråd. Dersom det ikke finner sted noe mekling, partene ikke kommer til enighet eller avtalen blir brutt, blir saken returnert til påtalemyndigheten for en ny vurdering.

Henlagte saker

Det kan også være ønskelig at parter i saker som av ulike grunner er henlagt, får anledning til å møtes til mekling i konfliktråd. Det kan f.eks. være aktuelt der gjerningspersonen er under 15 år. Saken blir da henvist til konfliktrådet som sivil sak. Konfliktrådet vil da ta kontakt med partene for å høre om de ønsker å møtes til mekling. Dersom mekling ikke finner sted, partene ikke blir enige eller avtalen blir brutt, vil saken bli lukket hos konfliktrådet og ikke returnert til påtalemyndigheten. Henvisning av meklede saker til konfliktrådet er derfor ikke en egnet erstatning for en strafferettslig reaksjon. Likevel kan dette være en fin mulighet for partene til å komme sammen for å løse en vanskelig situasjon.

Mekling i integritetskrenkende saker

Det er ikke entydig avgrenset hvilke typer saksforhold som egner seg for mekling i konfliktråd. Tradisjonelt har konfliktråd gjerne blitt benyttet overfor unge lovbrytere og særlig i saker som gjelder tyveri eller skadeverk. Konfliktrådet erfarer imidlertid at ordningen i økende grad blir benyttet i integritetskrenkende saker, dvs. saker som omhandler for eksempel vold, trusler, krenkelser, eller seksualkriminalitet.

Dette er saker der partene, og kanskje særlig fornærmede, har store behov for å emosjonelt bearbeide hendelsen(e). Et gjenopprettende møte, der man treffer siktede / lovbryter i trygge omgivelser, kan være en fin anledning til å bearbeide sinne, frykt eller andre følelser som kan gå utover livskvaliteten. I tillegg er det ofte være en relasjon (nær eller fjern) mellom partene som gjør det særlig viktig å komme til en form for enighet.

Disse forholdene gjør at en gjenopprettende prosess kan være særlig ønskelig i denne type saker. Det er imidlertid viktig å huske på at partene i slike saker ofte er sårbare og at man derfor må vise særlig varsomhet. Det er viktig å ikke legge press på fornærmede for at mekling skal finne sted, og erfaring viser at det kan lønne seg å gi vedkommende tid til å vurdere samtykke. I tillegg kan de være viktig å vurdere følgende forhold:

  • Maktrelasjonen mellom partene: er det fare for at et gjenopprettende møte kan oppleves som nok et overgrep eller ikke er hensiktsmessig på grunn av skjeve maktrelasjoner?
  • Er partene mentalt forberedt og/eller i stand til å forstå hva som møter dem i et gjenopprettende møte?
  • Kan gjerningspersonen ha hensikter med møtet som ikke er til fornærmedes beste?
Om mekling i konfliktråd

I 2021 mottok konfliktrådet 1 807 straffesaker og 1 976 henlagte saker til mekling.

Vold, skadeverk, tyverier og trusler utgjør de vanligste saksforholdene.

Les mer i statistikk og rapporter

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.