Møte i konfliktrådet

Konfliktrådet legger til rette for møter mellom personer som er i konflikt med hverandre eller etter et lovbrudd. 

Metoden som brukes kalles gjenopprettende prosess, og er lik uavhengig om du møter i en sivil sak eller i en straffesak. Dere som er parter møtes ansikt til ansikt, slik at dere sammen kan finne frem til en løsning og måter å rette opp skader som har skjedd, så godt dette lar seg gjøre. Det er frivillig å møtes og møtet ledes av en upartisk mekler.

Hvem kan bruke konfliktrådet?

Privatpersoner og virksomheter kan melde inn sivile saker til konfliktrådet.

Domstolen og påtalemyndigheten (politiet) kan ilegge ulike straffereaksjoner som innebærer at saken oversendes til konfliktrådet, enten som meklingssak eller der det er behov for lengre oppfølging her.

De fleste av de ca. 6-7000 sakene som konfliktrådet mottar årlig kommer fra politiet (straffesaker), mens om lag en tredjedel av alle saker er fra privatpersoner (sivile saker) som ønsker bistand til å løse en konflikt eller uenighet. I sivile saker kan konfliktrådet ta kontakt med den andre parten for å spørre om samtykke, mens i straffesaker er samtykke som regel avklart når saken oversendes konfliktrådet.

Eksempler på straffesaker som sendes konfliktrådet er skadeverk, trusler, vold, mobbing, tyverier og innbrudd. Sivile saker handler ofte om konflikter som er oppstått mellom naboer, familie, på arbeidsplassen – eller andre hendelser der de involverte trenger å prate sammen.

Møtet ledes av 1-2 meklere. Det er mulig å ha med seg en støtteperson inn i møtet.

Til deg som har vært utsatt for et lovbrudd

For mange er det en helt umulig tanke å skulle snakke med den eller de personene som har gjort deg vondt, mens andre har behov for å møte gjerningspersonen ansikt til ansikt. Konfliktrådet kan være en mulighet for deg, og det kan du lese mer om her.

Bruk av konfliktrådet og gjenopprettende prosess for domfelte

Innsatte og domfelte skal i løpet av straffegjennomføringen få informasjon og tilbud om gjenopprettende prosess, det kan du lese mer om her

Hvorfor bruke konfliktrådet?

Hvis du er i en konflikt med noen, har begått en straffbar handling eller selv blitt utsatt for en slik handling, kan det å møte den andre ansikt til ansikt, gjøre at du lettere kan få bearbeidet hendelsen og legge det bak deg.

Møtet i konfliktrådet som ledes av en eller to upartiske meklere, gir deg en mulighet til å snakke med den andre. Du får si det du ønsker, og du kan stille de spørsmålene du vil. Gjennom møtet får du innsikt i hva den andre tenker og mener om det som har skjedd. Du får innflytelse på hva som skal stå i en eventuell avtale.

Hvis man kommer til enighet, så kan avtalen inneholde praktiske gjøremål som skal iverksettes, økonomisk erstatning (kun i vanlige meklingssaker) eller være en såkalt forsoningsavtale der partene enes om en avtale begge kan godta. Avtalen kan blant annet inneholde hvordan de skal forholde seg til hverandre i fremtiden.

Hvordan sende inn en sak til konfliktrådet

Alle kan få informasjon og veiledning hos konfliktrådet. Konfliktrådet har taushetsplikt.
Lurer du på om et møte i konfliktrådet er riktig alternativ i saken din? Les her.

Send inn sak til konfliktrådet her

Har du spørsmål kan du ringe ditt lokale konfliktråd. Oversikten over konfliktrådene ligger her.

Er du part i en straffesak og ønsker mekling i konfliktrådet, kan du be politiet vurdere om saken egner seg til dette. Dette bør du ta opp så tidlig som mulig for eksempel når du møter til avhør eller ved anmeldelse. Du – og den andre parten – vil da bli spurt om dere samtykker til konfliktrådsbehandling.

I sivile saker kan hvem som helst ta direkte kontakt med sitt konfliktråd – som igjen kan ta kontakt    med den andre parten og spørre om han/hun samtykker til et møte. Konfliktråd er frivillig. I de fleste saker inngås det en avtale mellom partene.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.

Historier fra meklingsrommet

Rekkehus

Økonomisk konflikt om slitasje og depositum

En enslig tobarnsmor havner i konflikt med utleier av leiligheten når leiefoholdet skal avsluttes, og det setter en stopper for kjøp av egen bolig da depositumet holdes igjen. Saken ble løst i konfliktrådet.

Les mer

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.