Oppfølging i konfliktråd

For de som er over 18 år, og hvor det er behov for oppfølging utover ett enkelt meklingsmøte, kan oppfølging i konfliktråd være en egnet reaksjon.

Oppfølging i konfliktråd er en strafferettslig reaksjon der gjennomføringsansvaret er lagt til konfliktrådet jf. konfliktrådsloven § 1 (2).

Formålet med reaksjonen er å legge til rette for at også de som har fylt 18 år skal kunne få oppfølging i konfliktrådet dersom dette anses som en egnet reaksjon i den konkrete saken. Dette vil gjelde saker der det er åpenbart at fengsel eller bot ikke vil bidra til et liv utenfor kriminalitet, og der man anser at et enkelt møte i konfliktrådet ikke vil være en tilstrekkelig reaksjon. (Prop. 57 L (2013-2014), 10.3.3.3).

Illustrasjonsforo Foto: Max Emanuelson

Oppfølging i konfliktråd er basert på modellen fra ungdomsoppfølging. Det skal gjennomføres et møte i konfliktrådet og utarbeides en individuelt tilpasset plan som skal følges opp. For øvrig er det i konfliktrådsloven lagt få føringer for hvordan reaksjonen skal anvendes, og kun henvist til at reglene for ungdomsreaksjonene gjelder så langt det passer, jf. konfliktrådsloven § 36.  Se også Prop. 57L (2013-2014), 10.7.3)

Denne reaksjonen er foreløpig i liten grad tatt i bruk.

Målgruppe:

I lovforarbeidene er det særskilt trukket frem to målgrupper for reaksjonen:

Unge lovbrytere som var over 18 år på handlingstidspunktet, og da særlig lovbrytere i aldersgruppen 18-23 år som har behov for en god, samlet oppfølging i konfliktrådet, utover det en ordinær mekling kan tilby.

Saker med vold i nære relasjoner der man ser behov for en tettere oppfølging enn kun et gjenopprettende møte. I forarbeidene er det trukket frem at oppfølging i konfliktråd bør kunne benyttes i enkelte saker som vilkår for en helt eller delvis betinget dom. Dette gjelder særlig der partene i fremtiden vil måtte forholde seg til hverandre (Prop. 57. L. (2013-2014), 10.3.3.3).

Om oppfølging i konfliktråd

I 2020 mottok konfliktrådet 37 saker med oppfølging i konfliktrådet.

Narkotika og vold i nære relasjoner utgjør de vanligste saksforholdene.

Les mer i statistikk og rapporter