Mekler i konfliktrådet

Å være mekler er en interessant og samfunnsnyttig oppgave der du møter mennesker i alle aldre som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter.

Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saken, gi informasjon via forsamtaler, lede meklingsmøtet, mekle mellom partene og godkjenne avtalen partene kommer fram til. Å være mekler i konfliktrådet er et honorert verv som lønnes med en timesats.

Mekler i samtale med to parter

Som mekler er du upartisk tilrettelegger i en konflikt mellom to eller flere parter. En mekler gjennomfører separate forsamtaler med alle partene i en konflikt, før man gjennomfører selve meklingsmøtet med alle partene.

Forsamtalene er viktig for å avklare bekymringer, forventinger og behov foran det kommende meklingsmøtet, også kalt det gjenopprettende møtet.

Under selve møtet tilrettelegges møtet etter metoden for gjenopprettende prosess. Alle parter får mulighet til å fortelle sin historie om hva som har skjedd, og som mekler er det din oppgave å tilrettelegge for det. Til slutt skrives en avtale som partene selv komme fram til. Konfliktrådskontoret godkjenner og følger opp punktene i avalen i ettertid.

Alle meklere må gjennomføre syv dagers mekleropplæring og være observatør i forsamtaler og meklingsmøter før de godkjennes av kursleder og oppnevnes til vervet.

Meklere oppnevnes for fire år av gangen, og det er ditt lokale konfliktrådskontor som tildeler deg saker, følger deg opp, gir deg råd og inviterer til videre samlinger og kurs.

Kan jeg bli mekler?

Alle statsborgere i Norge eller et annet nordisk land kan søke på meklervervet. Det gjelder også for de som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de siste tre årene. Det kreves ingen formell utdanning, det eneste krav er at man må være over 18 år og ha plettfri vandel.

Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer, evnen til å være upartisk, samt tillit i lokalsamfunnet.

Det finnes ca. 550 konfliktrådsmeklere i Norge.

Meklervervet er knyttet til den kommunen mekleren bor i, sjekk om ditt konfliktråd søker nye meklere, eller send inn en åpen søknad.