Radikalisering og voldelig ekstremisme

Konfliktrådet har flere oppgaver knyttet til å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, både på nasjonalt nivå, og direkte arbeid med parter.  Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk)  har ansvar for å koordinere arbeidet i en direktoratsgruppe som består av velferdsdirektoratene.

Konfliktrådene har egne tiltak i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvem kan kontaktes ved mistanke om voldelig ekstremisme?

Sannsynligheten for å bli rammet av terrorisme i Norge er liten. Skulle en terrorhandling likevel skje, eller du har opplysninger som kan bidra til å forhindre terror, bør du melde fra til politiet ved å ringe telefon 02800 eller ringe PST på telefonnummer 23305000. Ved akutte tilfeller ring politiets nødtelefonnummer 112.

Alle politidistriktene har en radikaliseringskontakt. De skal koordinere hendelser, samarbeid og utveksling av informasjon mellom politi og lokalsamfunn. Radikaliseringskontaktene utgjør et viktig kontaktpunkt i det lokale tverrfaglige samarbeidet. Ved mottak av en sak i konfliktrådet anbefaler vi å kontakte radikaliseringskontakten i politidistriktet. Telefon: 02800.

I noen kommuner har SLT-koordinator et koordinerende ansvar når det gjelder forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi anbefaler derfor at også SLT-koordinator i kommunen kontaktes, dersom kommunen benytter seg av SLT-modellen.

Hva er radikalisering?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) definerer radikalisering som prosessen som leder en person til å bli villig til å bruke vold for å oppnå et mål. Hva målet er, er mindre viktig for at benevningen skal brukes. I Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme står det at radikalisering foregår på en rekke ulike arenaer. Radikalisatorer kan opptre blant venner og familie i den private sfæren, men kan også kan være personer med ambisjoner om å nå folk de ikke kjenner på offentlige arenaer. Slike arenaer kan være fengsler, asylmottak og religiøse arenaer. Radikalisatorer kan også være personer som oppholder seg i utlandet og når frem til personer i Norge enten ved å reise hit, eller ved å være i kontakt med dem over internett.

Produksjon og spredning av konspirasjonsteorier og ekstrem propaganda på internett er en særlig utfordring (se Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme her s. 9).

Radikalisering dreier seg om en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Ekstremisme er en samlebetegnelse for handlemåter eller ideologier preget av ytterliggående holdninger, særlig i politiske spørsmål. Voldelig ekstremisme som aktiviteter til personer og grupperinger som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål.

Trusselvurderinger fra PST

Trusselvurderinger fra PST 2022:

PST utgir årlig en nasjonal trusselvurdering.

PST skriver i sin nasjonale trusselvurdering for 2022 at virksomheter knyttet til forsvar, beredskap, politikkutforming eller teknologi hvor Norge er langt fremme, vil være særlig utsatt.  Russiske etterretningsoffiserer vil fortsatt forsøke å rekruttere kilder og kontakter som har tilgang til informasjo­nen de søker.

Personer med høyreekstrem eller ekstrem islamistisk overbevisning vil utgjøre den største terrortrusselen mot Norge det kommende året. PST vurderer det som mulig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

Potensielle terrorister blir radikalisert både gjennom fysisk kontakt med andre ekstremister og på digitale arenaer. En eventuell mobilisering og terrorplanlegging inneværende år vil primært foregå gjennom kontakt på digitale nettverk.

Med ekstrem mener PST aksept for bruk av vold for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål. En ‘ekstremist’ aksepterer bruk av vold, men bruker ikke nødvendigvis vold selv.

Du kan lese mer om trusselvurdering på PST.no.

PST sin presentasjon (ved Hans Sverre Sjøvold) av trusselvurderingen kan du se her

Nyttige lenker
  • En viktig kilde for god informasjon er i finne på PST sin webside. 
  • Det anbefales også å lytte til PST sin podcast  «psst» 
  • Utveier.no er en kunnskapsportal utviklet av RVTS, som har informasjon, artikler og samtaleverktøy.

 

Følgende veiledere finner du på regjeringen.no og radikalisering.no:

 

 

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.