Radikalisering og voldelig ekstremisme

Konfliktrådet har flere oppgaver knyttet til å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, både på nasjonalt nivå, og direkte arbeid med parter.  Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk)  har ansvar for å koordinere arbeidet i en direktoratsgruppe som består av velferdsdirektoratene.

Konfliktrådene har egne tiltak i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvem kan kontaktes ved mistanke om voldelig ekstremisme?

Sannsynligheten for å bli rammet av terrorisme i Norge er liten. Skulle en terrorhandling likevel skje, eller du har opplysninger som kan bidra til å forhindre terror, bør du melde fra til politiet ved å ringe telefon 02800 eller ringe PST på telefonnummer 23305000. Ved akutte tilfeller ring politiets nødtelefonnummer 112.

Alle politidistriktene har en radikaliseringskontakt. De skal koordinere hendelser, samarbeid og utveksling av informasjon mellom politi og lokalsamfunn. Radikaliseringskontaktene utgjør et viktig kontaktpunkt i det lokale tverrfaglige samarbeidet. Ved mottak av en sak i konfliktrådet anbefaler vi å kontakte radikaliseringskontakten i politidistriktet. Telefon: 02800.

I noen kommuner har SLT-koordinator et koordinerende ansvar når det gjelder forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi anbefaler derfor at også SLT-koordinator i kommunen kontaktes, dersom kommunen benytter seg av SLT-modellen.

Hva er radikalisering?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) definerer radikalisering som prosessen som leder en person til å bli villig til å bruke vold for å oppnå et mål. Hva målet er, er mindre viktig for at benevningen skal brukes. I Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme står det at radikalisering foregår på en rekke ulike arenaer. Radikalisatorer kan opptre blant venner og familie i den private sfæren, men kan også kan være personer med ambisjoner om å nå folk de ikke kjenner på offentlige arenaer. Slike arenaer kan være fengsler, asylmottak og religiøse arenaer. Radikalisatorer kan også være personer som oppholder seg i utlandet og når frem til personer i Norge enten ved å reise hit, eller ved å være i kontakt med dem over internett.

Produksjon og spredning av konspirasjonsteorier og ekstrem propaganda på internett er en særlig utfordring (se Regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme her s. 9).

Radikalisering dreier seg om en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål. Ekstremisme er en samlebetegnelse for handlemåter eller ideologier preget av ytterliggående holdninger, særlig i politiske spørsmål. Voldelig ekstremisme som aktiviteter til personer og grupperinger som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske, ideologiske eller religiøse mål.

Trusselvurderinger fra PST

PST utgir årlig en nasjonal trusselvurdering. I nasjonal trusselvurdering 2021 vurderer PST det som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året.

Trusselen fra ekstreme islamister vurderes som skjerpet. Bakgrunnen for dette er den økte spenningen mellom ytringsfriheten og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Enkelte kan inspireres til å planlegge terror. Det forventes økt radikalisering til høyreekstremisme det kommende året. Digitale plattformer vil være viktige arenaer for denne radikaliseringen, der enkelte kan inspireres til høyreekstrem terrorplanlegging. Det er svært lite sannsynlig med terrorforsøk fra venstreekstremister i Norge. Bekjempelse av høyreekstremisme vil fremdeles være en samlende kampsak for disse.

Miljøaktivisme vurderes å være en sak som har et potensial for å radikalisere enkelte personer på sikt. Trusler mot myndighetspersoner forventes å øke noe i 2021. Dette forårsakes av enkeltes misnøye med Covid-19-tiltak, flere radikaliserte høyreekstreme samt økt eksponering av saker og politikere i forbindelse med stortingsvalget.

Nyttige lenker
  • En viktig kilde for god informasjon er i finne på PST sin webside. 
  • Det anbefales også å lytte til PST sin podcast  «psst» 
  • Utveier.no er en kunnskapsportal utviklet av RVTS, som har informasjon, artikler og samtaleverktøy.

 

Følgende veiledere finner du på regjeringen.no og radikalisering.no:

 

 

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.