Tilskuddsordninger

Konfliktrådet forvalter tre tilskuddsordninger på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet; tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner, tilskudd til å forebygge kriminalitet og tilskudd til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Den årlige søknadsfristen er 1. desember og rapporteringsfristen er 1. april for alle tre tilskuddsordninger.

 

Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet og krisesentre i kommunal regi kan søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen.

Les mer
Tilskudd til forebygging av kriminalitet

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan få tilskudd. Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert.

Les mer
Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som retter seg mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Les mer

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.