Spørsmål og svar

Det er mange som lurer på hva som egentlig skjer i et møte i konfliktrådet, og hva ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er.

Vi har samlet de spørsmålene som stillest oftest på denne siden.

Spørsmål og svar

– Hva er vitsen med mekling? Hva får jeg igjen for det?

Gjennom meklingsmøtet får du være med å påvirke det som angår deg selv, og møte den eller de som har vært utsatt for noe du har gjort, eller en du er i konflikt med.

  • Har du en kranglet med naboen, er det han/henne du møter
  • Har du stjålet fra en butikk, kan det være butikkeieren du møter
  • Har du blitt slått av en medelev på skolen, er det han du vil møte
  • Har du en uoverensstemmelse med leietakeren, kan du møte ham/henne
  • Har du blitt utsatt for vold eller trusler, er det gjerningspersonen du møter

Mange har uttalt at å møte i meklingsmøtet gjør at du får lagt det som er ubehagelig bak deg og får bearbeidet egne følelser etter hendelsen. Du får også mulighet til å stille spørsmål om det du ikke har fått svar på. Målet er at partene skal komme fram til en løsning begge kan godta. Det er partene selv som bestemmer innholdet i en eventuell avtale og hvilke krav som skal oppfylles.

Dersom det er en straffesak, kan det få betydning for politiattesten til den som er siktet. En sak i konfliktrådet der det inngås en avtale og avtalen blir innfridd, fører ikke til anmerkningen på ordinær politiattest hvis saken er overført etter straffeprosessloven § 71a. Saken blir som hovedregel ført opp på den uttømmende politiattesten i 2 år, og så blir den slettet hvis det ikke begås nye lovbrudd som kan idømmes fengselsstraff de neste to årene. For de under 18 år er det noen unntak.

Les mer om politiattest på politiets nettsider

– Hvem kan melde inn en sak til konfliktrådet?

Dersom det dreier seg en politianmeldelse så er det politijuristen som vurderer om saken er egnet for konfliktråd. Dersom partene samtykker, sendes saken til konfliktrådet.

I sivile konflikter kan hvem som helst kontakte konfliktrådet. Konfliktrådslederen vurderer om saken er egnet. Konfliktrådet tar kontakt med den andre parten for å be om samtykke til et møte i konfliktrådet. Det er gratis og frivillig å møte i konfliktrådet.

Ansatte og meklere i konfliktrådet har taushetsplikt.

– Hvor lang ventetid har konfliktrådet?

Når saken mottas hos konfliktrådet blir den sendt videre til mekler som igjen tar kontakt med partene for å avtale tid og sted for møtet. I de fleste saker blir det også gjennomført en forsamtale før meklingsmøtet.

De fleste saker blir meklet ferdig i løpet av 2 – 4 uker.

Spørsmål og svar til ungdom

– Når får jeg anmerkning på rullebladet mitt? Betyr anmerkning der at jeg ikke får visum til USA - eller ikke kan jobbe med barn?

Hvis du er over 15 år og blir tatt for en ulovlig handling, får du normalt en anmerkning på politiattesten (det som gjerne kalles rullebladet). Dette vil bli strøket etter en viss tid – avhengig av alvorlighetsgraden på lovbruddet.

Hvis politiet sender saken til mekling i konfliktråd og det inngås en avtale som holdes, får du ingen anmerkning på den ordinære politiattesten. Hvis det ikke begås nye lovbrudd de neste to årene, vil saken heller ikke bli med på den uttømmende politiattesten. Det kan være enkelte unntak, og ungdomsoppfølging og ungdsomsstraff har egne regler, begge deler kan du lese mer om her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/opplysninger-i-politiattesten/

Uttømmende politiattest vil du trenge ved noen typer stillinger blant annet hvis du vil inn i politiet – eller enkelte jobber som har med barn å gjøre. Hvilken vurdering som gjøres i forhold til lovbruddet, vil blant annet avhenge av type lovbrudd og hvor lenge det er siden det skjedde.

Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal oppholde seg i landet i mindre enn 90 dager, trenger i utgangspunktet ikke visum for reisen. Skal du være der lengre – eller er siktet eller dømt for et kriminelt forhold må det søkes om visum. Hovedregelen er at dersom en er dømt for kriminelle forhold får du ikke visum til USA. Men det er noen unntak. Det er hvis personene kun har begått ett kriminelt forhold og strafframmen var under 1 år – og dommen på mindre enn 6 måneder – eller at vedkommende var under 18 år da det skjedde og at det er minst 5 år siden lovbruddet fant sted. For nærmere informasjon kan du kontakte den amerikanske ambassaden i Oslo.

– Jeg ble tatt i å stjele klær og sminke fra en butikk og blitt anmeldt til politiet. Jeg har sagt ja til å møte i konfliktrådet. Hva skjer nå?

Politiet avgjør om saken din blir sendt til konfliktrådet. Hvis butikksjefen også sier ja til å møte i konfliktrådet, vil du (og foreldrene dine hvis du er under 18 år) få en henvendelse fra konfliktrådet for å avtale når og hvor dere skal møtes. Ofte skjer dette på ettermiddag eller kveldstid. Du har også en samtale med mekleren på forhånd.

I selve møtet treffer du en fra butikken sammen med en eller to meklere som leder møtet. Tema i møtet er å fortelle hva som skjedde, hva du tenker om det i dag og om det er mulig å komme fram til en avtale hvor du «gjør opp» for den ulovlige handlingen. Det kan være en økonomisk erstatningsavtale, en arbeidsavtale hvor du avtaler å jobbe et visst antall timer – eller det vi kaller en forsoningsavtale hvor det f. eks står hvordan dere skal forholde dere til hverandre i fremtiden.

– Jeg blir mobbet på nett. Hva kan jeg gjøre?

Fortell det til noen du stoler på – foreldrene dine, en lærer eller en annen voksenperson som du har tillit til. Trusler og mobbing på nettet er like alvorlig som å si det muntlig. Noen ganger kan det være riktig å anmelde saken til politiet. Konfliktrådet får mange slike saker – enten ved at de sendes oss fra politiet eller at du selv tar kontakt med konfliktrådet. I så fall tar vi kontakt med den som mobber og spør om han/hun vil møte. Hvis det gjelder personer som er under 18 år vil også foreldrene få beskjed.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.