Konfliktrådet hjelper mennesker i konflikt. Vi mekler både i straffesaker og sivile saker, med mer enn 500 meklere landet over.

Tjenesten er gratis og for alle.

Illustrasjon av et meklingsmøte

Video

Se videoer om konfliktrådet, hvilke type saker vi har, og hvordan vi kan bistå deg.

Spørsmål og svar

– Hva er forskjellen på en straffesak og en sivilsak?

En straffesak er et forhold som er anmeldt til politiet og som vurderes som straffbart av påtalemyndigheten. Straffesaker som sendes konfliktrådet er funnet egnet til konfliktrådsbehandling av politijuristen, i tillegg til at de involverte har gitt sitt samtykke.

Dersom lovbruddet er foretatt av en ungdom som var under 15 år da lovbruddet fant sted, sendes saken over som en sivil sak. Det kan også være at partene tilbys mekling i konfliktråd i saker som er henlagt av andre årsaker.

Sivile saker er konflikter som ikke er anmeldt til politiet. Alle kan melde inn en sak til konfliktrådet. Saker kan også bli overført fra offentlige instanser.

 

– Hvem kan melde inn en sak til konfliktrådet?

Dersom det dreier seg en politianmeldelse så er det politijuristen som vurderer om saken er egnet for konfliktråd. Dersom partene samtykker, sendes saken til konfliktrådet.

I sivile konflikter kan hvem som helst kontakte konfliktrådet. Konfliktrådslederen vurderer om saken er egnet. Konfliktrådet tar kontakt med den andre parten for å be om samtykke til et møte i konfliktrådet. Det er gratis og frivillig å møte i konfliktrådet.

Ansatte og meklere i konfliktrådet har taushetsplikt.

– Hva er vitsen med mekling? Hva får jeg igjen for det?

Gjennom meklingsmøtet får du være med å påvirke det som angår deg selv, og møte den eller de som har vært utsatt for noe du har gjort, eller en du er i konflikt med.

  • Har du en kranglet med naboen, er det han/henne du møter
  • Har du stjålet fra en butikk, kan det være butikkeieren du møter
  • Har du blitt slått av en medelev på skolen, er det han du vil møte
  • Har du en uoverensstemmelse med leietakeren, kan du møte ham/henne
  • Har du blitt utsatt for vold eller trusler, er det gjerningspersonen du møter

Mange har uttalt at å møte i meklingsmøtet gjør at du får lagt det som er ubehagelig bak deg og får bearbeidet egne følelser etter hendelsen. Du får også mulighet til å stille spørsmål om det du ikke har fått svar på. Målet er at partene skal komme fram til en løsning begge kan godta. Det er partene selv som bestemmer innholdet i en eventuell avtale og hvilke krav som skal oppfylles.

Dersom det er en straffesak, kan det få betydning for politiattesten til den som er siktet. En sak i konfliktrådet der det inngås en avtale og avtalen blir innfridd, fører ikke til anmerkningen på ordinær politiattest hvis saken er overført etter straffeprosessloven § 71a. Saken blir som hovedregel ført opp på den uttømmende politiattesten i 2 år, og så blir den slettet hvis det ikke begås nye lovbrudd som kan idømmes fengselsstraff de neste to årene. For de under 18 år er det noen unntak.

Les mer om politiattest på politiets nettsider

– Hva skjer hvis avtalen som inngås i konfliktrådet blir brutt?

Dersom dette er en politisak, og det ikke blir inngått avtaler i møtet, eller avtalene ikke blir innfridd innen den fristen som står der, blir saken sendt tilbake til politiet som foretar en ny behandling.

Avtaler i straffesaker som er inngått i konfliktrådet, har to ukers angrefrist.

I sivile saker er det opp til partene og overholde avtalen, de må selv eventuelt avtale angrefrist.

Aktuelt

Mekleren fra finansen

Det er kanskje ikke en finansanalytiker du forventer å møte som mekler i konfliktrådet. Slik tenkte hvertfall Arthur Uno Rognmo, men det var før han fikk erfare at meklervervet er for alle.

Les mer

Anbefaler konfliktrådet som praksisplass

Sosionomstudent Cathrine Karlsen Haugsnes har de siste månedene hatt praksisplass hos konfliktrådet Finnmark. Med lite tidligere kjennskap til konfliktrådet var hun spent på hva hun gikk til. I dag er hun veldig fornøyd med valget.

Les mer