Om konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Meklerne i konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Det er gratis å bruke konfliktråd.

Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte, oppfølgingsmøte eller andre møter i regi av konfliktrådet.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Metoden som brukes, kalles gjenopprettende prosess.

Vi er nytenkende, har fokus på kvalitet og har tro på mennesketChristine Wilberg, direktør

Konfliktrådet har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven, og gjennomfører de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

I samfunnsoppdraget inngår i tillegg en bredere kriminalitetsforebyggende rolle gjennom bidrag til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt. Konfliktrådet forvalter SLT-modellen, og støtter ca. 190 SLT-koordinatorer i sitt arbeid landet over.

Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og administrerer også statlige tilskudd til kriminalitetsforebygging, forebygging av vold i nære relasjoner og radikalisering.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.