Vold i nære relasjoner

Å leve i et forhold med vold, trusler og andre krenkelser er svært skadelig, og kan ha store konsekvenser for den eller de som er utsatt.
Vold i nære relasjoner rammer enkeltpersoner og familier, og er både et folkehelseproblem og et samfunnsproblem.

For å avdekke, forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner kreves det at det arbeides kunnskapsbasert på tvers av sektorer og myndighetsområder.

Sekretariatet for konfliktrådet (Sfk) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet som er fagdepartement på feltet vold i nære relasjoner.

Sfk har ansvar for den årlige, nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner og forvalter en tilskuddsordning som gir frivillige organisasjoner og krisesentre i kommunal regi mulighet til å søke om tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Utover dette bidrar Sfk med kunnskapsformidling, deltakelse i arbeidsgrupper, kompetanseutvikling og innspill på høringer og annet relevant arbeid mot vold.

Konfliktrådene tilbyr gjenopprettende møter for å håndtere konflikter og lovbrudd, også i saker som omhandler vold i nære relasjoner eller andre integritetskrenkelser. Ivaretakelse av partene gjennom å sikre trygghet og sikkerhet ligger til grunn for det arbeidet som gjøres, og det utvises varsomhet i alle saker, spesielt i saker der det kan være ubalanse i maktforhold.

Hver enkelt sak vurderes om den egner seg for konfliktrådsbehandling, og hensyn til fornærmedes behov vektlegges. Gjenopprettende prosess kan i integritetskrenkende saker, som vold i nære relasjoner, være et viktig bidrag for partene for å ta ned konfliktnivået, bidra til anerkjennelse av urett, plassering av ansvar, bearbeidelse og endring. I sivile saker brukes veileder for vurdering av egnethet og etablering av kontakt i sivile integritetskrenkende saker.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med: Catharina Borchgrevink, seniorrådgiver i Sfk med ansvar for vold og overgrep

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.