Ungpluss ill

Skien kommune har gjennom prosjektet samlet tre fagenheter for å utvikle bedre og mer helhetlig forebyggende og behandlingstilbud for ungdom med tunge rusproblemer.  De tre fagenhetene som deltar er enhet for mottak, motivasjon og oppfølgingssenter rus, enhet for forbyggende helsetjeneste og barnevernet. I prosjektgruppen deltar også forebyggende seksjon i politiet, ungdomskoordinator i Konfliktrådet og SLT-koordinator.

-Når tre ulike fagenheter med hver sine fagspråk og holdninger skal samarbeide tett, så betyr det utfordringer som igjen har medført gode og lærerike diskusjoner. Jeg vil absolutt si prosjektet så langt er vellykket, at vi får det til, sier Frøydis Straume som er prosjektleder for UNGpluss.

Rekruttering gjennom flere kanaler

Å bli med i UNGpluss er et frivillig tilbud til ungdommen. Rekruttering skjer på ulike måter. Ungdommen kan møte sammen med foreldrene sine på Helsestasjonen for ungdom og be om hjelp, det kan skje i samarbeid med politiet som oppfølging av ruskontrakt eller at ungdommer som er idømt ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging får tiltak med i sin ungdomsplan. Pr. dags dato er 15 ungdommer med i prosjektet. Ungdommer som er aktuelle for UNGpluss må gjennom et intervju som kartlegger fysisk- og psykisk helse, sosialt, familie, skole, kriminalitet og bruk av rusmidler.

-Det er en dør inn for ungdom som ønsker å få hjelp, sier Frøydis Straume som opplyser at det er et eget team på Helsestasjon for ungdom som avgjør hvem som skal få tilbud om oppfølging. For dem som får tilbudet, utarbeides en tiltaksplan for den enkelte ungdom som beskriver hvordan tiltakene skal gjennomføres – samt en tidsplan for hvor og når det skal skje. Teamet på Helsestasjonen er fleksible med arbeidstiden for å følge opp dem som trenger det. UNGpluss ønsker å hjelpe ungdommene med å oppleve mening, mestring, få struktur på hverdagen, hjelpe dem til å holde på skoletilbudet og engasjere seg i positive fritidsaktiviteter.

Kirsti  bruk
Kirsti Gauslaa

Oppfølging «døgnet rundt»

Kirsti Gauslaa som er Ungdomskoordinator i Konfliktrådet Sør-Øst, forteller at starten på prosjektet var at hun og SLT-koordinatoren var klar på behovet for et mer oppfattende tilbud i forhold til rusoppfølging, sinnemestring, nettverksarbeid, vold og kriminalitetsforebygging i kommunen. Siden prosjektet ble en realitet har Gauslaa vært med i prosjektgruppa.

-UNGpluss deltar med tett oppfølging av ungdommen, og med den tette kontakten som etableres med ungdommene, kan de raskt koble på eventuell spesialisthelsetjeneste dersom det er behov for det. De som jobber med ungdommene kjenner godt til det kommunen har å tilby – og så er de fleksible i forhold til arbeidstid. En avtale kan gjerne være søndag klokka 17, som onsdag klokka 12. Her møter de «voksne med gnist», sier Gauslaa som legger til at flere av ungdommene som er under ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff også fått oppfølging gjennom UNGpluss som en del av den planen som ungdommene må følge.  Det er også en fordel at når straffereaksjonene er fullført, så kan ungdommene fremdeles være med i UNGpluss og ha kontakt med «teamet.»

Aktiviteten i prosjektet går stort sett som normalt i disse koronatider, selv om noen av de ansatte på Helsestasjon for ungdom er omdisponert til blant annet Koronaprøvetaking.