– Hva er forskjellen på konfliktråd og forliksråd?

Forliksrådet er laveste ledd i rettssystemet for sivile saker og behandler ikke straffesaker. Mens konfliktrådsmekling er gratis, må de som ønsker å behandle en sak i forliksrådet, betale et rettsgebyr på forhånd og den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader.

Den største forskjellen er at forliksrådet har domsmyndighet, mens konfliktrådet kun benytter seg av mekling. Både forlik og dom i forliksrådet kan tvangsfullbyrdes hos namsmann, mens konfliktrådet ikke har noe «ris bak speilet» ved brutte avtaler i sivile saker. Da er det de vanlige avtalerettslige regler som gjelder.

  • Les mer om forliksrådets nettsider