Barn og unge som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger. Vurdering av utfordringsbildet og anbefalinger til departementets videre arbeid

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å gi en samlet vurdering av utfordringer og anbefalinger til departementenes videre arbeid med å gi et helhetlig og godt tilbud til barn og unge som står i fare for å begå eller som begår kriminelle handlinger.

Bakgrunnsinformasjon til dette oppdraget er gitt av Folkehelseinstituttet.