Evaluering av SaLTo-samarbeidet: Forutsetninger for effektivt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid

Fra forordet: 

Evalueringen presenterer analyser av forutsetninger for å skape et velfungerende tverretatlig- og faglig samarbeid for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge og hatkriminalitet, og voldelig ekstremisme i de samme gruppene og i tillegg blant voksne. Rapporten retter særlig fokus på SaLTo-koordinatorenes og SaLTo-sekretariatets roller, plasseringer og arbeidsoppgaver, gjennom analyser av evalueringens tre hovedtematikker, struktur og organisering, opplevelser, og utfordringer.

Oppdraget er utført av et team forskere ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), Universitetet i Oslo, og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), OsloMet, bestående av Helene O. I. Gundhus (IKRS), Martin Nøkleberg (IKRS), Stian Lid (NIBR), og Evelyn Dyb (NIBR). Gundhus har vært prosjektleder.