Langsiktige trender i kriminalitetsbildet

Fra rapportens sammendrag:

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag gitt fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til Politihøgskolen (PHS). Hensikten er at rapporten skal være sentral i arbeidet med langtidsplanlegging i politietaten, og skal kunne benyttes som utgangspunkt for både politiske prioriteringer og strategisk planlegging. Basert på samfunnsvitenskapelig forskning skal rapporten oppsummere faktorer som direkte og indirekte kan forklare utviklingen i ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet de siste tiårene. Videre skal rapporten vurdere trusselvurderinger og foresight som verktøy for å beskrive fremtidige utviklingstrekk i kriminalitetsbildet.