Meld. St. 28 (2022-2023) Gode bysamfunn med små skilnader

Stortingsmeldingen  samler politikken til regjeringen for å holde ved lag og styrke den sosiale bærekraften i norske byer og nabolag, gjennom å legge til rette for gode levekår, høy livskvalitet og gode oppvekst- og nærmiljø.