Veileder – Kommune -politisamarbeid

Fra forordet til veilederen:

Samarbeid mellom kommunene og politiet gir mer kunnskap og et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette strategier og tiltak. Både forebygging og beredskap krever tett dialog og samarbeid mellom politi, kommune, innbyggerne og andre aktører i lokalsamfunnet.

Denne veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom kommunesektorens organisasjon KS og Politidirektoratet. Formålet er å gi råd og anbefalinger om videre utvikling og styrking av samarbeidet mellom politi og kommune.

Politirådet er etablert som en formalisert arena for kommune- og politisamarbeidet. Politikontaktene skal være bindeleddet mellom politiet og kommunene og skal bidra til tettere samarbeid om forebygging og beredskap. Vi ønsker at denne veilederen skal bidra til videreutvikling av dette samarbeidet.