Den viktige huskelisten

Vellykket etablering av SLT-modellen er avhengig av en god organisering og at de involverte aktørene ser nytten av å arbeide på denne måten. Her er noen viktige ting å huske på i oppstartsfasen:

Informasjon

Sørg for at alle som er engasjert i SLT-arbeidet holdes oppdatert om hva som foregår. Send gjerne regelmessig informasjon på e-post, eller bruk kommunens nettside som informasjonskanal. Informative møtereferater med klar oppgavefordeling bør også sendes raskt ut etter møtene.

Synlighet

Vær synlig til stede, både i kommunehuset og hos politiet. Her har koordinatoren en enestående mulighet til å løfte det forebyggende arbeidet opp og frem. I de ulike etatene og fagenhetene er det flere som har forebyggende ansvar. Besøk dem, gi dem anerkjennelse og vær deres støttespiller, og sørg for å løfte dem fram internt i organisasjonen.

Struktur

Å sørge for at SLT-arbeidet drives strukturert og ryddig gjør oppgavene mer oversiktlige for alle involverte. Dette sikrer også en langt smidigere overgang den dagen koordinatorrollen skal overlates til en annen. SLT- samarbeidet må være forpliktende og skriftlig formalisert både hos kommune- og politiledelsen.

Motivasjon

Et godt tverrfaglig og tverretatlig nettverk er nyttig, for idéutveksling, motivasjon, inspirasjon og bygging av lagfølelse. Markedsfør gevinstene et forpliktende SLT- samarbeidet vil kunne gi. Et motivert nettverk bidrar til et felles engasjement som er en forutsetning for å lykkes med SLT.