SLT-modellen: Etablering og organisering

Oppstart - hvor begynner man?

Hvor skal du starte for å få SLT-modellen etablert i kommunen din? Her får du noen praktiske råd til hvordan du bør gå frem.  

Allerede noe å bygge videre på?

Først kan det være lurt å se på behovene. Hva slags samarbeid har kommunen i dag opp mot målgruppen barn og unge? Kanskje finnes det allerede et tverrfaglig oppvekstteam eller noe likende? Dette kan i så fall være noe man kan bygge SLT-modellen videre på.

Hvordan finansiere en stilling?

Det neste steget er økonomi. Hvordan finansierer man en koordinatorstilling? Noen gjør dette gjennom ulike tilskuddsordninger, andre kjører en politisk prosess og utarbeider et kommunalt vedtak for å opprette en ny stillingsressurs. 

Dersom kommunen er liten eller har en stram økonomi, kan det være løsning å samarbeide med nabokommunen om en interkommunal stilling. Det finnes i dag flere slike interkommunalt finansierte SLT-stillinger, og de dekker opp til seks kommuner. 

Koordinatorens plassering, organisatorisk og fysisk

Det tredje steget er å finne ut av hvor i kommunen koordinator skal plasseres. Koordinatorstillingen må plasseres slik at vedkommende har en mulighet til å samordne og koordinere ressursene innad kommunen. Vedkommende må med andre ord ha en makt og myndighet som sammen med et overordnet blikk gjør koordinering mulig. Koordinators organisatoriske plassering er et av de viktigste elementene for å kunne få til en god samordning. Fysisk plassering er også noe en bør tenke på. Mange kommuner har valgt å plassere SLT- koordinatorene nær beslutningstagerne eller i et miljø av tjenester som er naturlige bidragsytere inn SLT-arbeidet. 

Nyansatt SLT-koordinator er på plass, hvor begynner man?

Dersom du som nyansatt ikke er godt kjent med kommunen fra før, er det lurt å starte med å kartlegge og bli kjent med naturlige samarbeidspartnere for å få en oversikt. Det kan være nyttig å fokusere på  hva kommunen har av tilbud til målgruppen, hva fungerer bra, utfordringer, tverrfaglig samarbeid og gjerne  utviklingen i kommunen de siste årene.

Vi anbefaler at du også oppsøker handelsstanden og frivillige organisasjoner. Deres opplysninger sammen med tall fra Ungdata, folkehelseprofiler og andre undersøkelser kan gi et godt bilde av her og nå situasjonen i din kommune.  

Samlet skal dette materialet gi grunnlag for første møte i styringsgruppe/ politirådet for å bestemme veien videre det første året. 

Mer om etablering og organisering:

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.